Uchwała nr LXIV/484/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.

 • LXIV_484_2023.pdf
  UCHWAŁA NR Lxłv/484/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 29 maja 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Na txxistawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  1. Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Dzbenin - Perłowa.
  2. Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  4. Uchwała w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ld: 3293CF13-A5F2-443B-A91C-EA 1326B772F1. Uchwalony
  Rady
  Przewod
  Małgorzata Zebrowska
  Strona I

  Załącznik
  do Uchwały Nr
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia
  ld: 3293CF13-A5F2443B.A91C-EA1326B772F1.
  Uchwalony
  20.9
  ałgorzata ZelnîJl.

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/484/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 29 maja 2023 r.
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Perłowa" dla drogi prywatnej, oznaczonej numerami
  w Dzbeninie wystąpiły osoby fizyczne tĘdące
  494/29, 494/15
  współwłaścicielami tej drogi.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  ld: 3293013-A5F2443B-A91C-EA 1326B772F1. Uchwalony
  Strona

 • LXIV_484_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIV zwyczajnej sesji w dniu 29 maja 2023 r.
  uchwala w sprawie nxlania nazwy uEcy w miejscowości Dzbenin
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzej ewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Glos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  „przeciw” „wstrzymujący
  13
  13
  0
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  RADY
  mgr Zebmlľska


 • Czas wytworzenia: 01-12-23 10:13
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 10:13

Historia zmian

4020 Dodanie Uchwała Nr LXIV/484/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2