Uchwała nr LXIV/485/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń.

 • LXIV_485_2023.pdf
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 29 maja 2023 r.
  w sprawie '"rażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności dziatki
  oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1 m r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 147/4 0 pow. 0,0064 ha położonej
  w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń, dla której Sad Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą
  nr OSI 0/00074066/0, na rzecz poprzedniej współwłaścicielki.
  2. Przeniesienie własności działki nr 147/4 nastąpi w formie aktu notarialnego na skutek czego zostanie
  odłączona ww. działka z księgi wieczystej nr OSI 0/00074066/0.
  3. Akt notarialny zostanie zawarty pod warunkiem, że:
  l. Współwłaściciele z tytułu przeniesienia własności działki nr 147/4 0,0064 ha położonej
  w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń, będącej własnością Gminy Rzekuń nie będą dochodzić
  w przyszłości žadnych roszczeń o zadośćuczynienie, zwrot pożytków i innych,
  w szczególności dotyczących decyzji Wójta Gminy Rzekuń znak: GGK.6831.39.2011 z dnia 25 sierpnia
  2011 r.
  2. Pozostali współwłaściciele działki zrzekną się swoich udziałów na rzecz Nabywcy przed
  notariuszem podczas sporządzania umowy.
  3. Koszty notarialne poniesie Nabywca.
  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  'd: 97419223-B92C-441D-A951-s0CBAD5E5A89. Uchwalony
  Przewodnic Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Wnioskodawczyni pismem z dnia: 06.03.2023 r. zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń
  o zwrot działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 0 pow. ha położonej w obrębie
  Teodorowo gm. Rzekuń.
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r., 40 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwal w
  sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad zbyn,vania
  nieruchomości.
  Działka nr 147/4 w wyniku decyzji Wójta Gminy Rzekuń Nr GGK.6831.39.2011 z dnia 25 sierpnia
  2011 r. przeszła na własność Gminy Rzekuń. Działka nr 147/4 nie została zagosEN>darowana przez Gminę
  jako droga i stanowi fragment ogrodzonej posesji osoby ubiegającej się o jej zwrot. Podczas przejmowania
  nieruchomości przez Gminę nie było dotychczas wypłacone odszkodowanie w trybie wywłaszczenia.
  Działka straciła znaczenie pod względem komunikacyjnym, nawet bez tej nieruchomości będzie zapewniony
  dojazd do nieruchomości na tym terenie.
  Stan faktyczny na gruncie uzasadnia przeniesienie własności nieruchomości z powrotem na rzecz
  właściciela siedliska, z którym sąsiaduje.
  ld: Uchwalony

 • LXIV_485_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIV zwyczajnej sesji w dniu 29 maja 2023 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nie«lplatne praniesienie przez Gminę Rzekuń "Nasności działki oznaczonej
  numerem ewidencyjnym 147/4 IM)lożonej w obȚbie Te«lomwo gmina Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andra
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  „przeciw" „wstrzymujący
  13
  13
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  mgr Zebrołvska


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 29-05-23 10:41
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:46

Historia zmian

4021 Dodanie Uchwała Nr LXIV/485/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2