Uchwała nr LXIV/486/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie  nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach.

 • LXIV_486_2023.pdf
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 29 maja 2023 r.
  w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach
  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
  z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) oraz S 2 ust. I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
  szczegółowej organizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r., 502
  z późn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły
  Podstawowej w Ołdakach nadaje się Szkole Podstawowej w Ołdakach imię "Janusza Korczaka"
  2. pełna nazwa Szkoły Podstawowej w Ołdakach brzmi Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
  w Ołdakach.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  4. Uchwala wchodzi w życie z dniem I września 2023 roku.
  ld: AD3B8998-BOA8-4240-877s-C78DA9E606D2. Uchwalony
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji
  publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz U. z 2019 r., poz. 502) dnia 9 maja 2023 roku do Rady
  Gminy Rzekuń, jako organu prowadzącego szkołę, wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
  Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Ołdakach, o nadanie jej imienia "Janusza
  Społeczność szkolna SP w Ołdakach uznała, że nadszedł najwyższy czas, aby nadać imię szkole. Spośród
  trzech wyłonionych wcześniej kandydatur uprawnieni do głosowania wskazali postać Janusza Korczaka.
  Dopełniono wszsystkich procdur szkolnych związanych z wyborem Patrona szkoły.
  przez nadanie imienia szkoła zyska własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, będzie
  promowała postać patrona, będzie mogła pozyskac do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
  będzie tworzyła własny ceremoniał.
  Uroczystości związane z nadaniem Szkole imienia zaplanowano w przedziale czasowym wrzesień -listopad
  2023.
  ld: ED9D1517-3B77-4DOE.832D-278CB14C53CC. Uchwalony
  Strona I

 • LXIV_486_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIV zwyczajnej sesji w dniu 29 maja 2023 r.
  uchwala w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Odakach
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Głos Głos
  Glos
  "za"
  obecny nieobecny
  „przeciw” „wstrzymujący
  13
  13
  0
  mgr
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 29-05-23 10:43
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 10:18

Historia zmian

4022 Dodanie Uchwała Nr LXIV/486/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2