Uchwała nr LXIX/510/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego.

LXIX_510_2023.pdf

UCHWALA NR LXIX/S10/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie obniżenia Średniej ceny skupu żyta jako INKIstawa obliczania pcxlatku rolnego.
Na pcMistawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. opodatku rolnym (Dz. U. z 2020
POZ. 333 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:
S 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego, ustaloną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie Średniej
ceny skupu żyta za okres I I kwartałów będącej podstawą do ustalenia rolnego na rok podatkowy
2024 r. na podstawie art.6 ust.2 ustawy o podatku rolnym z kwoty 89,63 zł za I dł do wysokości 74 zł za I dł
żyta.
S 2. Obniżka, o której mowa w S I dotyczy podstawy wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
S 4. Uchwala pcxllega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w Zycie z dniem I stycznia 2024 r.
przewodni ca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ld: 4A722AE6.ED194269.A8AE-5BFBD3C49F94. Uchwalony

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Rzekuń z dnia 15.11.2023 R. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia rolnego.
W nawiązaniu do komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2023 r. w sprawie Średniej ceny skupu żyta za okres I I kwartałów będącej podstawą do
ustalenia rolnego na rok podatkowy 2024, gdzie ustalona została średnia cena skupu żyta
w wysokości 89,63 zł za I dł.
W związku złym należy rozważyć możliwość obniżenia stawki podatkowej do naliczenia
rolnego na 2024 rok.
ld: 4A722AE6-ED19-4269-A8AE.5BFBD3C49F94. Uchwalony
Strona I

LXIX_510_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXIX zwyczajnej sesji w dniu 15 stycznia 2023 r.
uchwala w sprawie obniżenia średniej ceny skupu Żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Lp.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
Nazwisko
1 łrnłę
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Łucja
Maj ewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
J aroslaw
Olech Dariusz
pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
„przeciw”
11
9
2
Głos
„ w mujący
x
x
Nie brał udziału
w glosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za"
Głosy „przeciw"
Glosy „wstrzymujące się”
-WO RADY
"1gr A' ufgo:zaiu Zelnowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 22-11-23 14:36
 • Czas udostępnienia: 22-11-23 14:36

Historia zmian

9110 Dodanie Uchwała nr LXIX/510/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 22-11-2023 14:39:55 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2