Uchwała nr LXIX/514/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prze Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 457/2 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń.

LXIX_514_2023.pdf

UCHWALA NR LXIX/S14/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 1 5 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 457/2 0 pow. 0,0200 ha, położonej
w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń
Na țM)dstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z
2023 r., 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 457/2 0 pow. 0,0200 ha cN)łożonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce nie prowadzi księgi wieczystej.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwala wchodzi w życie z dniem pcxijęcia.
Przewodni Rady Gminy
Małgorzata Zebrowska
ld: 4sc44379.E853-4F67-B2CB-2A85F57DE1 IA. Uchwalony

LXIX_514_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXIX zwyczajnej sesji w dniu 15 stycznia 2023 r.
uchwala w sprawie wyrażenia zgcxly na nabycie w drodze darowizny Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 457/2 0 pow. 0,0200 ha, IM)IoŻonej w obrębie
Laskowiec gm. Rzekuń
Lp.
2.
4.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
1 Imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Lucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
nieobecny
x
x
Głos
"za”
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
Glos
„przeciw" „wstrzymujący
się"
12
12
0
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw”
Głosy „wstrzymujące się"
mgr Żebłvp;ska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 22-11-23 14:54
 • Czas udostępnienia: 22-11-23 14:54

Historia zmian

9114 Dodanie Uchwała nr LXIX/514/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 22-11-2023 14:56:55 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2