Uchwała nr LXIX/515/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.

LXIX_515_2023.pdf

UCHWAŁA NR LXIX/515/2023
RADY GMINY RZEKUN
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia
zwolnień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm.), art. 5 ust. l, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 70) uchwala się, co następuje:
S 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości •
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków — 0,72 zł od I m2 Dowierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,34 zł od I ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego — 0,14 zł od I m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.) i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w Zycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie zprzepisami prawa budowlanego - 2,00 zlod I m2
powierzchni;
2) od budvnków lub ich cześci :
a) mieszkalnych - 0,47 zl od I m2powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,40 zl od I m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym — 10,00 zł od I m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 3,60 zł od I m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego — 5,37 zł od I rn2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.' pkt 3 i ust. 3 — 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
S 2. I. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
l) Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2) Budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz do zbiorowego
odprowadzania ścieków.
2. Zwolnienia określone w 2 ust. I nie obejmują nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
S 4. Traci moc uchwała Nr XLII/307/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia
zwolnień.
ld: EEFB34CB.BFlF-4DFs-AOCA-1819781BIDBB. Uchwalony

S 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem I stycznia 2024 r.
ld: EEFB34CB-BFIF-4DF5-AOCA-1819781BIDBB. Uchwalony
Przewodni Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
Strona 2

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5 ust. I ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2023 r., poz. 70 ) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, w
granicach określonych stosownymi przepisami prawa. Górne granice stawek kwotowych w podatku od
nieruchomości określone w art. 5 ust.l cytowanej ustawy zgodnie z art. 20 ust. l, obowiązujące w danym
roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast górne granice stawek
kwotowych ogłasza w drodze obwieszczenia Minister Rozwoju i Finansów. Zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na 2024 rok (M.P. z 2023 r., poz. 774), decyzją Rady Gminy podwyższeniu uległy stawki:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez vaględu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
Ustalając stawki podatku od nieruchomości, kierowano się koniecznością pozyskania dochodów
celem zapewnienia realizacji zadań Gminy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
ld: EEFB34CB-BFl F-4DFs.AOCA-1819781BlDBB. Uchwalony
Strona I

LXIX_515_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXIX zwyczajnej sesji w dniu 15 stycznia 2023 r.
uchwala w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz
wprowadzenia zwolnień
Lp.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Lucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
12
11
Głos
„wstrzymujący
x
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za"
Głosy
Głosy „wstrzymujące się”
RADV
mgr Zebžowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 22-11-23 14:57
 • Czas udostępnienia: 22-11-23 14:57

Historia zmian

9247 Modyfikacja Uchwała nr LXIX/515/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 27-12-2023 15:09:46 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9116 Modyfikacja Uchwała nr LXIX/515/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 22-11-2023 15:09:46 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9115 Dodanie Uchwała nr LXIX/515/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 22-11-2023 15:01:13 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2