Uchwała nr LXV/488/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.

 • LXV_488_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXV/48W2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2023 r.
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm. ) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Rzekuń Rada Gminy Rzekuń postanawia udzielić
  Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania za 2022 rok.
  S 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: F361D67D-AD39-4285-9103-73DCFB5D3B25. Uchwalony
  Przewodni Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z wprowadzoną w 2021 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą na celu
  zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów
  publicznych, wójt gminy co roku, do 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  Raport zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy stanowiącej kontekst dla działań realizowanych
  przez władze samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii, uchwał
  rady gminy i budżetu obywatelskiego w 2022 r.
  Zgodnie z ustawą Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną
  większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum
  zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Przed podjęciem
  uchwały odbywa się debata nad raportem o stanie Gminy, w której mają prawo o zabrać głos Radni Gminy
  bez ograniczeń czasowych radni oraz mieszkańcy, którzy złożyli pisemne zgłoszenie poparte podpisami co
  najmniej 20 osób w terminie nie później niż na dzień przed Sesją.
  Rada Gminy Rzekuń po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy Rzekuń za 2022 rok i przeprowadzeniu
  debaty uznała, że działalność Wójta w roku 2022 przyczynia się do sprawnego funkcjonowania i rozwoju
  gminy
  zapewmema
  mieszkańcom
  odpowiedniej
  jakości
  życia, co uzasadnia udzielenie wotum zaufania.
  ld: F361D67D-AD39-4285-9103-73DCFB5D3B25. Uchwalony

 • LXV_488_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXV zuyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2023 r.
  uchwala w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 imię
  Dm ochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  And rzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Maj ewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzej ski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny
  Głos
  "za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  13
  13
  0
  Głos
  „przeciw”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się”
  Głos
  Nie brał udziału
  „wstrzymujący w głosowaniu
  się”
  cy RADY
  mgr ,wałgorzotu Žebr0țvska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-23 13:45
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:58

Historia zmian

7967 Dodanie Uchwała Nr LXV/488/2023 z 26-07-2023 14:57:13 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2