Uchwała nr LXV/489/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022.

 • LXV_489_2023_.pdf
  UCHWAŁA NR LXV/489/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2023 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Gminy Rzekuń za rok 2022
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustał," z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j,
  Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Rzekuń sprawozdania finansowego wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: IAIE9EOA-OAOB4D8F-AB8s.51SA349COC8C. Uchwalony
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska

 • LXV_489_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXV zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2023 r.
  uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spraw(Wdaniem z wykonania
  budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 lmłę
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzim ierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Glos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  13
  13
  Głos
  Głos
  „przeciw” „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy się”
  cy RADY
  mgr '14aigorza/a Žebpmvska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-23 13:47
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 10:40

Historia zmian

7968 Dodanie Uchwała Nr LXV/489/2023 z 26-07-2023 14:57:13 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2