Uchwała nr LXV/490/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

 • LXV_490_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXV/490/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czenvca 2023 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4 i art. 28a ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 271 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (tj. Dz. U. 2022r„ poz 1634 ze zm.) w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń za 2022 rok, rozpatrzeniu i zapoznaniu się z:
  I. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2022 rok,
  2. Sprawozdaniem finansowym,
  3. Informacją o stanie mienia komunalnego,
  4. Uchwalą Nr 3.e./217/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym Wójta sprawozdaniu
  z wykonania Gminy Rzekuń za 2022 rok,
  5. Uchwałą Nr 3.f.l./139/2023 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
  Rzekuń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń za 2022 rok,
  6. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
  Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Udziela się Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  2. Uchwala wchodzi w życie z dniem
  Przewodn
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  'd: B41 IBDB5-1D07.442E-BE8D-8050BA7E438C. Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
  udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu należy do wyłącznej właściwości rady gminy
  (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 0 samorządzie gminnym).
  Zgodnie z art. 271 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych rada gminy
  podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium zapoznaniu się z:
  I ) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2) sprawozdaniem finansowym;
  3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
  4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
  Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy
  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium Frydlega
  zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową (art. 18a ust 3 ustawy o samorządzie gminnym).
  Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 3 1/139/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2023 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji
  Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium
  Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  Stosownie do art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udzielenie
  absolutorium następuje większością głosów ustawowego składu rady gminy.
  ld: B41 IBDB5-łm7-442E-BE8D-8050BA7E438C. Uchwalony
  Strona 2

 • LXV_490_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXV zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2023 r.
  uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu
  za 2022 rok
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Maj ski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  13
  13
  0
  Glos
  „przeciW'
  Głos
  „wstrzymujący
  słę"
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  ICOCY RADY
  Ingr Małgorzata .Ż.ehvowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-23 13:49
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 04:38

Historia zmian

7969 Dodanie Uchwała Nr LXV/490/2023 z 26-07-2023 14:57:13 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2