Uchwała nr LXVI/497/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/380/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń.

 • LXVI_497_2023.pdf
  UCHWALA NR LXVI/497/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 sierpnia 2023 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/3(W2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru
  IMMiatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na
  terenie gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I i art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., wz. 40 zpÓźn. zm.), w związku zart.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
  opodatku rolnym (t.j. Dz. U. z2020r., poz. 333), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
  i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 70), art. 6 ust. 8 usta'"' z dnia 30 października r. o podatku
  leśnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 888 ze zm.) oraz art. 47 S 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
  podatkowa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Zmienia się Uchwalę Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
  zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za
  inkaso na terenie gminy Rzekuń, popłzez zmianę treści I ust.2, który otrzymuje brzmienie: Inkaso
  rolnego, podatku leśnego oraz podatku nieruchomości powierza się sołtysom:
  l) Krzysztof Szwed - Borawe,
  2) Marek Karczewski - Sołectwo Czarnowiec,
  3) Ireneusz Mierzejewski - sołectwo Daniszewo,
  4) Sylwia Drężek - sołectwo Drwęcz,
  5) Paweł Rogoziński - sołectwo
  6) Andrzej Piątkowski - sołectwo Goworki,
  7) Krzysztof - sołectwo Kamianka,
  8) Wojciech Żerański - sołectwo Korczaki,
  9) Andrzej Gierwatowski - sołectwo Laskowiec,
  10) Jolanta Gąska - sołectwo Ławy
  I l) Tomasz Chrzanowski - sołectwo Nowa Wieś Wschodnia,
  12) Aneta Dzbeńska - sołectwo Ołdaki,
  13) Adam Zarnowski - sołectwo Przytuły Nowe,
  14) Rajkowski - sołectwo Przytuły Stare,
  15) Sławomir Mierzejewski - sołectwo Rozwory,
  16) Hubert Makowski - sołectwo Rzekuń,
  17) Elżbieta Chorążewicz - sołectwo Susk Nowy,
  18) Marzenna Późniewska - sołectwo Susk Stary,
  19) Jerzy Konopka - sołectwo Teodorowo,
  20) Grzegorz Głażewski - sołectwo Tobolice,
  21 ) Zofia Mierzejewska - sołectwo Zabiele.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  ld: 9E7S4D5E-245D-480E-9403.EOD1 A806AD41. Uchwalony

  S 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Mazowieckiego.
  'd: 9Ełs4D5E-245D-480E-9403.EODIA806AD41. Uchwalony
  Przewodni a Rady Gminy
  eb,vouJ-s Z
  Małgorzata Żebrowska
  Stmna 2

  UZASADNIENIE
  Celem wprowadzenia zmian w uchwale jest aktualizacja listy inkasentów opłaty skarbowej z uwagi na
  wyniki przeprowadzonych wyborów uzupełniających na sołtysa oraz radę sołecką w sołectwie Ławy. W
  związku z tym zmianie uległ zapis Sl ust.2 uchwały, zawierający wykaz inkasentów opłaty wynikającej z
  rolnego, pđMiatku leśnego oraz podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń, który
  zaktualizowany.
  ld: 9E7S4D5E-245D480E-9403-EODl A806AD41. Uchwalony

 • LXVI_497_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 18 sierpnia 2023 r.
  uchwala w sprawie zmumy uchwały Nr XLIV3M)n021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawiemrądzenia poboru
  IMIatków w inkasa, wyznaczenia inkasentów
  i ola€lenia wysol«Ści wynagrodzenia inkaso na terenie gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzej ewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw” „wstrzymujący
  się"
  9
  9
  0
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  obecny nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  mgr Zeb.'ołvsko

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-08-23 13:51
 • Czas udostępnienia: 25-08-23 13:51

Historia zmian

8659 Modyfikacja Uchwała Nr LXVI/497/2023 z 25-08-2023 13:52:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8658 Dodanie Uchwała Nr LXVI/497/2023 z 25-08-2023 13:52:56 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2