Uchwała nr LXVI/498/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2023 roku zmieniającą Uchwałę Nr V/18/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.    w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w Rzekuniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • LXVI_498_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXVI/498/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 sierpnia 2023 r.
  zmieniająca Uchwalę nr VII 8/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
  oraz Mlwolywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzekuniu oraz szczegółowych warunków
  jego funkcjonowania
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (to. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 9a ust. 15 usta'" z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
  (Dz. U. z 2021 r. 1249 z póżn. zm. i Dz.U z 2023 r. poz. 535) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  w Rzekuniu, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  S 2. Traci moc uchwała nr VII 8/201 1 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 201 1 r. w sprawie określenia
  i sposobu powoływania i odwolywania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
  jego funkcjonowania.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ld: 497CAElC-F4AE-4390-9A4F-023717BB9A67. Uchwalony
  a Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  załącznik do uchwały Nr LXVI/498/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 18 sierpnia 2023 r.
  Tryb i sposób powoływania i odwolywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  w Rzekuniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  1. 1. Gmina Rzekuń podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
  w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zwanym dalej Zespołem.
  2. Skład Z.espołu określa art. 9 a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
  domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz 289, 535) zwanej dalej ustawą.
  S 2. l. Skład osobowy Zespołu ustala się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy
  Rzekuń, a podmiotami o których mowa w art. 9a ust. 3, 3a i 5 ustawy. W celu zapewnienia kuratorom
  sądowym uczestnictwa w pracach zespołu interdyscyplinarnego Wójt Gminy Rzekuń zwraca się do Prezesa
  Sądu Rejonowego w Ostrołęce o wyznaczenie kuratora/kuratorów do uczestnictwa w zespole.
  2. Członków powołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Rzekuń podając jego imienny skład.
  3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas niă'kreślony.
  3. I. Odwołanie członka Zespołu nastąpić w następujących przypadkach:
  l) na jego umotywowany wniosek,
  2) na umotywowany wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest przedstawicielem,
  3) na umotywowany wniosek Przewodniczącego
  4) ustania zatrudnienia członka Zespołu w podmiocie (instytucji), który typował go do pracy w Zespole lub
  ustania członkostwa w organizacji, która typowała członka do pracy w Zespole.
  2. Po 'Xiwołaniu członka Zespołu Wójt Gminy Rzekuń zwraca się do właściwego podmiotu/instytucji
  o wskazanie nowego przedstawiciela na członka Zespołu.
  3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka —
  przedstawiciela tego samego w zarządzenia Wójta.
  on
  aigot•zala Zebmvvska
  ld: 497CAEłc-F4AE-4390-9A4F-023717BB9A67. Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z
  2021 r. poz. 1249 z póżn. zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego
  systemu przeciwdziałania w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Członków
  zespołu interdyscyplinarnego powołuje Wójt spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a
  ust. 3 — 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu domowej, wskazanych imiennie bądź
  oddelegowanych przez osoby kierujące tymi pcKlmiotami. Nowelizacja powyższej ustawy, która weszła w
  życie w dniu 22 czerwca 2023 r. (ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
  przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 535 z późn. zm.) wprowadziła zmiany w
  działalności interdyscyplinarnych, w tym w zakresie reguł ich funkcjonowania. Niniejsza uchwala
  określa zatem szczegółowy tryb i sposób oraz odwolywania członków zespołu
  interdyscyplinarnego oraz uchyla dotychczas obowiązującą uchwałę w tym przedmiocie. W przedłożonym
  projekcie uchwały dostosowano zapisy do aktualnego stanu prawnego.
  Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i zasadne.
  Strona I
  497CAEIC-F4AE-4390-9A4F-023717BB9A67. Uchwalony

 • LXVI_498_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 18 sierpnia 2023 r.
  uchwała nnieniająca UchwalęNrV/18,Q011 z dnia 27 stycznia 2011 r. wspmwietrybu i sposobu powoływania oraz
  (Nlwobwania członków Zesplu Intenlyscyphnarnego w oraz szczegółowych warunków jego fimkcjonowania
  Lp. Nazwisko
  Obecność
  Głos Głos
  Glos
  Nie brał udziału
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Ma I gorzała
  "za"
  obecny nieobecny
  „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw*'
  Głosy „wstrzymujące się”
  9
  9
  0
  mgr
  RADY
  ulg„rzaliî Zeb'owska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-08-23 13:53
 • Czas udostępnienia: 25-08-23 13:53

Historia zmian

8661 Modyfikacja Uchwała Nr LXVI/498/2023 z 25-08-2023 13:54:39 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8660 Dodanie Uchwała Nr LXVI/498/2023 z 25-08-2023 13:54:38 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.1