Uchwała nr LXVI/499/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 • LXVI_499_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXVI/499/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 sierpnia 2023 r.
  w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  Na EN)dstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
  z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) i art 163 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów EM)wszechnych
  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.217) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje;
  1. Powołać Zespół dla zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych, zgłaszanych w wyborach na
  kadencję 2024-2027, w składzie:
  - Jerzyło Daria
  - Konopka Jerzy
  - Majewski Zdzisław
  - Mierzejewski Ireneusz
  - Namiotko Jarosław
  2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed
  przystąpieniem do ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 r. do 2027 r. opinii
  o zgłoszonych kandydatach, w w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych
  w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  S 3. Uchwała w życie z dniem EM)djęcia.
  S 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzekuń.
  S 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na tablicy
  ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz na stronie internetowej urzędu.
  ld: IA9D4FFD-B5AF.46A1-97E3-DC3Y2783C8E4. Uchwalony
  a Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroje sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. EN)z.217)
  ławników do sądów okręgowych oraz rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty
  właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
  Art. 163 S 2 wiw ustawy wskazuje, iż przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje który
  przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie
  spełnienie przez nich wymogów określonych w ustawie.
  W związku z podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  ld: IA9D4FFD-B5AF46A1-97E3-DC392783C8E4. Uchwalony
  Strona I

 • LXVI_499_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 18 sierpnia 2023 r.
  wala w sprawie powohnia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnilów
  Lp.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  2.
  Gierwatowski
  And
  3.
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  4.
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  6.
  Majewski
  Zdzisław
  7.
  Mierzejewski
  m) gdan
  Mierzej ewski
  Ireneusz
  9.
  Namiotko
  Jarosław
  10.
  Olech Dariusz
  II.
  Pupek Rafał
  12.
  Sikorski
  Włodzimierz
  13.
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  14.
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  9
  9
  Głos
  „ wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  PRZEW NYCZĄCV RADY
  mgr Zebmwska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-08-23 13:56
 • Czas udostępnienia: 25-08-23 13:56

Historia zmian

8665 Modyfikacja Uchwała Nr LXVI/499/2023 z 25-08-2023 13:58:28 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8664 Dodanie Uchwała Nr LXVI/499/2023 z 25-08-2023 13:58:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2