Uchwała nr LXVI/500/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2023 roku  w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 • LXVI_500_2023.pdf
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 sierpnia 2023 r.
  w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Na ENNjstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.,
  pz. 40 z późn. zm.) art.162 9 ustawy z dnia 27 lipca r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. Postanawia się zasięgnąć od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu
  informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2024-2027.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzekuń.
  S 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń do przesłania łącznie z uchwałą danych
  osobowych kandydatów na ławników, o których mowa w ust. l, a w szczególności :
  l) imię (imiona) i nazwisko;
  2) nazwisko rodowe;
  4) imiona rodziców;
  5) nazwisko matki;
  6) datę
  7) miejsce urodzenia;
  8) miejsce zamieszkania;
  9) numer ewidencyjny PESEL.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: A05A5E04-77A9-4B4D-Bs86-5198B5B3BAA9. Uchwalony
  Przewodni
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 162 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (to. Dz. U. z
  2023 r., poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do zasięgnięcia Komendanta
  Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  po otrzymaniu powyższych informacji zespół opiniujący kandydatów na ławników przedstawi
  swoją opinię podczas sesji, a następnie Rada w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników na
  kadencję 2024-2027.
  Biorąc powyższe pod uwagę pcxljęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
  ld: A05A5E04-77A9-4B4D-B586-5198B5B3BAA9. Uchwalony
  Strona I

 • LXVI_500_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXVI nadm-yczajnej sesji w dniu 18 sierpnia 2023 r.
  uchwala w sprawie od komendanta wojewŔlzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Glos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się”
  „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  Się"
  9
  9
  0
  0
  PRZEW RADY
  mgr uig„'2.a1a Zebmłvsko

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-08-23 13:58
 • Czas udostępnienia: 25-08-23 13:58

Historia zmian

8667 Modyfikacja Uchwała Nr LXVI/500/2023 z 25-08-2023 13:59:52 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8666 Dodanie Uchwała Nr LXVI/500/2023 z 25-08-2023 13:59:50 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2