Uchwała nr LXVII/501/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

 • LXVII_501_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXVII/S01/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 19 września 2023 r.
  w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej
  pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U.
  z 2023 r., poz. 40 zpÓŹn. zm.), art. 81 ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) w zw. z 1 uchwały Nr XLIII/ 180/2006 Rady
  Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej
  rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, Rada Gminy Rzekuń uchwala,
  co następuje:
  S 1. Przyznaje się dotację w kwocie 1.020.408,16zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta osiem
  złotych 16/100) Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu,
  „Prace ratunkowe związane
  ul. Kościuszki 53, 07-411 Rzekuń na zadanie pn.:
  z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, etap
  2. l. Dotacja, o której mowa w S l, zabezpieczona zostanie w budżecie 2024 roku, a wysokość
  przyznanych środków nie będzie przekraczać 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac.
  2. Przyznana dotacja, o której mowa w S I , zabezpieczona zostanie w wysokości I .000.000,00 zł, (słownie
  jeden milion złotych), tj 98% na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  w ramach rządowego funduszu Polski Lad, oraz w kwocie 20.408,16 zł. (dwadzieścia tysięcy czterysta osiem
  tj.
  środków
  własnych
  pochodzących
  złotych
  16/100),
  2%
  z budżetu Gminy Rzekuń.
  3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w l, zostaną określone w odrębnej umowie
  zawartej z beneficjentem,
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
  ld: Uchwalony
  Przewodni Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

 • LXVII_501_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy
  na LXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 19 września 2023 r.
  uchwala w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej
  pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  nieobecny
  x
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  x
  13
  11
  Głos
  „ wstrzymuj ący
  x
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  MC7.ĄCY RADY
  co,44s.ZQ
  mgr Žeh'owska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 19-09-23 15:36
 • Czas udostępnienia: 25-09-23 15:36

Historia zmian

8871 Modyfikacja Uchwała Nr LXVII/501/2023 z 25-09-2023 15:41:18 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8870 Dodanie Uchwała Nr LXVII/501/2023 z 25-09-2023 15:41:16 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2