Uchwała nr LXVII/504/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały NR XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

 • LXVII_504_2023.pdf
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 19 września r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych
  warunków przyznawania i (Kiplatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
  szczegółowych warunków częściowego lub całko»itego zwolnienia z opłat oraz trybu ich IM)bierania
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023
  40 z póżn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca r. o pomocy (Dz. U. 2023 r.,
  901 z późn. zm.) Rada Gminy w Rzekuniu uchwala, co następuje:
  S Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Rzekuń Nr XIVII 180016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie
  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla z zaburzeniami psychicznymi, oraz
  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich zmienia
  się w ten sposób, że 2 pkt I w miejsce dotychczasowej treści Otrzymuje brzmienie: "Ustala się:
  I. koszt I godziny brutto usługi opiekuńczej wynosi: zł (czterdzieści złote)."
  S 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wżycie po upływie 14 dni dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Umlowym
  Województwa
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: 13FFAUB-B2BD-4D9D-8609-3EIXB53BBFEE. Uchwalony

 • LXVII_504_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy
  na LXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 19 wrzăia 2023 r.
  uchwala w sprawie zmiany uchwały NR MVIII 8/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie
  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
  psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz
  trybu ich pobierania
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafa/ Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  J aroslaw
  Dariusz
  pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Głos
  "za”
  Obecny nieobecny
  Glos
  Głos
  „przeciw" „wstrzymujący
  się”
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  13
  13
  0
  PRZEW RADY
  mgr Žebmwska

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 19-09-23 15:46
 • Czas udostępnienia: 25-09-23 15:46

Historia zmian

8879 Modyfikacja Uchwała Nr LXVII/504/2023 z 25-09-2023 15:48:22 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8878 Dodanie Uchwała Nr LXVII/504/2023 z 25-09-2023 15:48:20 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2