Uchwała nr LXX/516/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 grudnia 2023 roku  w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.

 • LXX_516_2023.pdf
  UCHWALA NR 1,xx/516/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej
  Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.
  Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. I i 2 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się,
  co następuje:
  Udziela sie z budżetu Gminy Rzekuń pomocy finansowej Powiatowi Ostrołșckiemu na realizację
  zadań w zakresie drogownictwajak niżej:
  l. Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin od km 0+000 do km 24401 z przejazdem
  przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości Ok 2401 m i oświetleniem od km 0+000
  do ok. km 0+350 - długości Ok. 350 m — 77.000 zł,
  2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo — Tomasze — Rzekuń w miejscowości
  Daniszewo gm. Rzekuń - 46.000 zł.
  Pomoc finansowa, o której mowa w I zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
  budżetu gminy na 2023 r. w łącznej kwocie 123.000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące zł).
  Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad udzielenia i rozliczenia dotacji, określa umowa
  pomiędzy Gminą Rzekuń a Powiatem Ostrołęckim.
  Traci moc uchwała Nr LXIII/475/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2023 r.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
  'd: AIOC2470-22D94362-8A40-7F4A78EEB25B. Uchwalony
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

 • LXX_516_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXX nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2023 r.
  uchwala w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji
  celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Glos
  "za
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  12
  12
  0
  0
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  ICZACV RADY
  l” :ZEW
  mgr Zebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-12-23 13:49
 • Czas udostępnienia: 05-12-23 13:49

Historia zmian

9179 Modyfikacja Uchwała nr LXX/516/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 13:56:48 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9178 Dodanie Uchwała nr LXX/516/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 13:56:46 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2