Uchwała nr LXX/520/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Rzekuń w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 • LXX_520_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXX/520/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Rzekuń
  w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Na podstawie art. 7 ust. I pkt 3, art. 10 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 oraz art. 3 ust. 2B
  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r.,
  poz. 1469 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą
  Rzekuń w zakresie powierzenia Miastu Ostrołęka wykonania zadania własnego Gminy Rzekuń w zakresie
  utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego przy ul.
  Komunalnej 6A, 07-410 Ostrołęka.
  S 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad korzystania przez mieszkańców Gminy Rzekuń z punktu
  selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej 6A w Ostrołęce oraz uczestnictwa
  w kosztach realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Rzekuń a Miastem
  Ostrołęka.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  AB30F52B-3189-4A27-9A3E-F5488393920F. Uchwalony
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Przedłożony projekt uchwały dotyczy zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem
  Ostrołęka w zakresie powierzenia zadania własnego gminy, określonego w art. 3 ust. 2 pkt 6 oraz alt. 3 ust.
  2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz.
  1469 i 1852) dotyczącego utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania
  odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy.
  Szczegółowe zasady współpracy Gminy Rzekuń i Miasta Ostrołęki w zakresie realizacji ww. zadania
  własnego gminy określone zostaną w porozumieniu międzygminnym.
  Nadmienić należy, że obecnie Miasto Ostrołęka realizuje powierzone przez Gminę Rzekuń zadanie
  prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie umowy Nr
  GKOŠ. 7021.7.31.2014 z dnia 21.05.20214 r., która obowiązuje do dnia 21.05.2024 r.
  Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
  'd: AB30F52B-3189-4A27-9A3E-FS488393920F. Uchwalony
  Strona I

 • LXX_520_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXX nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2023 r.
  uchwala w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą
  Rzekuń w prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Maj ewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  WIO dzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  za
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  12
  12
  0
  Głos
  „wstrzymujący
  się"
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  mgr Zebm;vskca

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-12-23 15:47
 • Czas udostępnienia: 05-12-23 15:47

Historia zmian

9187 Modyfikacja Uchwała nr LXX/520/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:49:08 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9186 Dodanie Uchwała nr LXX/520/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:49:06 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2