Uchwała nr LXX/521/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec.

 • LXX_521_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXX/521/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Laskowiec - ulica Kasztanowa.
  Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni Od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  'd: CSICBBB7.E69B.474B-90E9-258DBOC9S4E4. Uchwalony
  Przewod icząca Rady
  Małgorzata Zebrowska
  Strona I

  E: 21 • 40'50.81"
  ICBBB7.E69B-474B-90E9-258DBOC954E4. Uchwalony
  Załącznik
  do Uchwały Nr LXYd521/2023...
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 5.12.2023 r...
  ' CZACY RAm
  mgr igurzaia Zebpowskti

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXX/521/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 5 gnłdnia 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Kasztanowa” dla drogi prywatnej, oznaczonej numerem
  geodezyjnym 354/4 w Laskowcu wystąpiła firma będąca właścicielem tej drogi.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  ld: C51CBBB7-E69B474B-90E9-2s8DBOC954E4. Uchwalony
  Stmna I

 • LXX_521_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXX nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2023 r.
  uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwi sko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzej ewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  Głos
  „przeciw"
  12
  12
  0
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  mgr Zebyovvskr'

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-12-23 15:49
 • Czas udostępnienia: 05-12-23 15:49

Historia zmian

9188 Dodanie Uchwała nr LXX/521/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:51:03 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2