Uchwała nr LXX/522/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 • LXX_522_2023.pdf
  UCHWAŁA NR Lxx,'522/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz., 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. l, art. 37 ust. 2 pkt4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
  z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Kamianka,
  działka nr 428/6 0 pow. 0,5318 ha, stanowiącej własność Gminy Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce
  prowadzi księgę wieczystą nr OSIO/00080743/5, na nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym
  Kamianka, działka nr 429/2 0 pow. I ,3347 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej, dla której Sąd Rejonowy
  w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00045496/1.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  S28C2D76-2E53-4609-A630-F7BSC5912BEE. Uchwalony
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Przedmiotem uchwały Rady Gminy jest dokonanie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym
  Kamianka, działki nr 428/6 0 pow. 0,5318 ha, stanowiącej własność Gminy Rzekuń, na nieruchomość
  gruntową - działka nr 429/2 0 pow. I ,3347 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzekuń działka nr
  428/6 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MU z podstawowym
  przeznaczeniem pod zabudcv..'ę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usługową z obiektami i
  urządzeniami towarzyszącymi. Działka nr 429/2 w części położona jest na terenie oznaczonym na rysunku
  planu symbolem MU z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
  zabudowę usługową z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Pozostała część tej działki położona jest
  na terenie oznaczonym symbolem R z przeznaczeniem pod uprawy polowe, łąki i pastwiska, na terenie ZLz
  z przeznaczeniem pod zalesienie. Część działki położona jest w strefie sanitarnej cmentarza.
  W wyniku zamiany sąsiadujące ze sobą działki utworzą teren o regularnym kształcie, co sprawi, że staną się
  bardziej funkcjonalne. Pozyskany teren zostanie wykorzystany na cele realizacji zadań własnych Gminy.
  'd: 528C2D76-2ES3-4609-A630-F7B5C5912BEE. Uchwalony

 • LXX_522_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXX nadzwycmjnej sesji w dniu 5 grudnia 2023 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzej ewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  12
  12
  0
  „wstrzymujący
  mgr
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-12-23 15:51
 • Czas udostępnienia: 05-12-23 15:51

Historia zmian

9191 Modyfikacja Uchwała nr LXX/522/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:53:49 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
9190 Modyfikacja Uchwała nr LXX/522/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:53:49 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9189 Dodanie Uchwała nr LXX/522/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:53:42 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2