Uchwała nr LXX/523/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 279/6 o pow. 0,0046 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność osoby fizycznej.

 • LXX_523_2023.pdf
  UCHWALA NR L.x,x1523/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 279/6 0 pow. 0,0046 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność
  osoby fizycznej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. I i art. 25 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia
  1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala
  co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną
  w ewidencji gruntów jako działka nr 279/6 0 pow. 0,0046 ha położoną w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń
  stanowiącą własność osoby fizycznej, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OS 10/00018001/7, w celu zakupu na drogę gminną.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  'd: OIDAF081.E7E4-4964-89AC-6424DC8F526F. Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
  majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i
  obciążania nieruchomości, a także zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu i art. 25
  ust. I ustawy o GN, mówiący o tym, że gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.
  Przedmiotem podjęcia uchwały jest zgoda Rady Gminy Rzekuń na zakup nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 27916 0 pow. 0,0046 ha położonej w obrębie
  Laskowiec gm. Rzekuń, stanowiącej własność osoby fizycznej, w celu zakupu na drogę gminną.
  ld: OIDAF081-E7E44964-89AC-6424DC8FS26F. Uchwalony
  Strona I

 • LXX_523_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXX nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2023 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
  numerem geodezyjnym 279/6 0 pow. 0,0046 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej
  własność osoby fizycznej
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Maj ewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzim ierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Obecny nieobecny
  Glos
  ' 'za
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  11
  11
  0
  Głos
  „wstr zy mujący
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  mgr
  czĄcv
  eó604/&Cc
  zalu Zebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-12-23 15:53
 • Czas udostępnienia: 05-12-23 15:53

Historia zmian

9194 Modyfikacja Uchwała nr LXX/523/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:57:18 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9193 Modyfikacja Uchwała nr LXX/523/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:57:12 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9192 Dodanie Uchwała nr LXX/523/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:57:02 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2