Uchwała nr LXX/524/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń zmienionej uchwałą Nr XVIII/118/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

 • LXX_524_2023.pdf
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  zmieniająca uchwalę nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
  w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, publicznym
  przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie
  wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń zmienionej
  uchwalą Nr W111/118/2019 z dnia 9 grudnia 2019r.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
  gminnym (to. DZ.U. z 2023 r., POZ. 40 z pÓŹn. zm.) oraz art. 52 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia
  27 października 2017 r. 0 finansowaniu zadań oświatowych (tj. DZ.U. z POZ. 1400), w związku
  z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika
  waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa
  w aft. 52 ust. I ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej
  wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (Monitor Polski z 2023 r. poz. 243), uchwala się co następuje:
  S l. W' uchwale Nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia
  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar
  zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
  w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem
  prowadzącym jest Gmina Rzekuń zmienionej uchwałą Nr XVIII/118/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.
  2 ust. I otrzymuje następujące brzmienie: 2. l. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka
  w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar, o którym
  mowa w S I ust. l, określa się opłatę w wysokości 1,30zł (słownie: jeden zloty i trzydzieści groszy) za
  korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
  szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni Od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  Przewodnic Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: 1 Uchwalony

  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do określenia wysokości opłat za
  korzystanie z wychowania przedszkolnego. Maksymalna wysokość opłaty ustalona na I zł za każdą rozpoczętą
  godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu podlega waloryzacji. Sposób dokonania waloryzacji
  określa art. 52 ust. 4—7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z
  2023 r., poz. 1400).
  Dnia I marca 2023 r. w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
  23 lutego 2023 w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty pobieranej za
  korzystanie z wychowania przedszkolnego. W przedmiotowym obwieszczeniu podano, że wskaźnik
  waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi I , 144 od
  dnia I września 2023 r., a maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  o której mowa w art. 52 ust. I ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po
  waloryzacji wynosi I zł.
  W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały zmieniającej wysokość opłaty za pobyt dziecka
  przebywającego w przedszkolu powyżej 5 godzin z I zł na 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę
  sprawowania opieki nad dzieckiem
  ld: 1 IBAEOOB-4F8ćA141-B790-D01FB8B89277. Uchwalony
  Strona I

 • LXX_524_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXX nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2023 r.
  uchwala zmieniająca uchwalę nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
  przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie
  przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i
  oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania
  przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń zmienionej uchwalą Nr
  XVIII/118,ŕ2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw”
  12
  12
  0
  0
  Głos
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  mgr
  algorzcua Zebmlľskîi

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-12-23 15:57
 • Czas udostępnienia: 05-12-23 15:57

Historia zmian

9196 Modyfikacja Uchwała nr LXX/524/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:59:30 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9195 Dodanie Uchwała nr LXX/524/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 15:59:29 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2