Uchwała nr LXX/525/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie przejścia dla pieszych w ramach zadania pn. " Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki przy Kościele w msc. Rzekuń na drodze ozn nr geod. 668/1".

 • LXX_525_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXX,'525/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie przejścia dla
  pieszych w ramach zadania pn. Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul.Kościuszki przy Kościele
  w msc. Rzekuń na drodze ozn nr geod. 668/1
  Na podstawie alt. 8 ust. 2 a, art. 18 ust. 2 pkt II ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r., poz 40 ze zm..) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  (Dz.U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.)Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. Gmina Rzekuń przejmuje od Powiatu Ostrołęckiego do realizacji zadanie publiczne, polegające na
  przebudowie przejścia dla pieszych w ramach zadania pn.' Wyniesienie przejścia dla pieszych na
  ul. Kościuszki przy Kościele w msc. Rzekuń na drodze ozn nr geod. 668/1
  2. Gmina Rzekuń pokryje w 100 % koszty realizacji zadania.
  S 3. Zakres oraz szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w Sl, określone zostaną
  w porozumłemu.
  S 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 77807EA6-E99D494B.A98D.83775C9232F8. Uchwalony
  Przewodni
  Rady Gminy
  Małgorzata Zebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Gmina Rzekuń na wykonanie przedmiotowego zadania otrzymała dotację w wysokości
  445 383,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia porozumienia z Powiatem
  Ostrołęckim w sprawie powierzenia Gminie Rakuń zadania własnego powiatu Ostrołęckiego
  pn. Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul.KoŚciuszki przy Kościele w msc. Rzekuń na drodze ozn nr
  geod. 668/ l".
  Zadanie na wymienionym ciągu komunikacyjnym realizowane będzie przez Gminę Rzekuń w ramach
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej TEN-
  T i Transportu Multimodalnego; DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
  ld: 77807EA6-E99D-494B-A98D-83775C9232F8. Uchwalony
  Strona I

 • LXX_525_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXX nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2023 r.
  uchwala w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie przejścia dla
  pieszych w ramach zadania pn. Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki przy Kościele w msc.
  Rzekuń na drodze ozn nr geod. 668/1
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Wlo dzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw”
  12
  12
  0
  Głos
  „ wstrzymujący
  się”
  Nie brał udziału
  w glosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  mgr
  TC.7.ôCY RADY
  Zebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-12-23 15:59
 • Czas udostępnienia: 05-12-23 15:59

Historia zmian

9199 Modyfikacja Uchwała nr LXX/525/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 16:01:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9198 Modyfikacja Uchwała nr LXX/525/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 16:01:33 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9197 Dodanie Uchwała nr LXX/525/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 16:01:25 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2