Uchwała nr LXX/526/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 grudnia 2023 rok w sprawie zmiany uchwały nr LII/401/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka gmina Rzekuń.

 • LXX_526_2023.pdf
  UCHWALA NR LXX/526/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 grudnia 2023 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr [,11/401/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie
  Kamianka gmina Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r.,
  40 z późn. zm.) w związku zart. 14 ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z póżn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  1. W uchwale nr 1.11/401/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do
  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka gmina
  Rzekuń wprowadza się następujące zmiany :
  I. Po S I dodaje się Sla w brzmieniu:
  „S la. l. Dopuszcza się sporządzenie i uchwalenie wyodrębnionych części miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego w dwóch etapach.
  2. Etap I obejmuje obszar objęty planem z wyłączeniem działki nr ew. 291/1.
  3. Etap II obejmuje działkę nr ew. 291/1
  52. Załącznik graficzny do uchwały nr 1-11/401/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 sierpnia 2022 r.
  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodni Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: E2B2D902-3462-483D-8BE9-578S862E61EO. Uchwalony

  Załącznik
  do Uchwały nr
  Rady Gmin Rzekuń
  z dnia
  Obręb Kamianka
  Oznaczenia:
  Gra rice obszaru Oktago plarE-m
  Dziaka nr ew. 29111 wskazana
  o*da etapem II
  'd: E2B2D902-3462483D-8BE9-5785862E61E0. Uchwalony
  RADY
  mgr Małgorzata Zebyv;vsko
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Przedmiotem zmiany uchwały nr LII/401/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 sierpnia 2022 r. jest
  wprowadzenie do jej treści zapisów umożliwiających etapowanie opracowania planu tj. sporządzenie i
  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dwóch etapach.
  Załącznik graficzny do uchwały określa granice obszaru objętego uchwałą oraz granice podziału na dwa
  etapy opracowania.
  Powodem dopuszczenia podziału planu na etapy wynika z potrzeby usprawnienia całego procesu
  planistycznego. Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków m.in. przez
  działkę nr ew. 291/1 obręb Kamianka Gmina Rzekuń ma przebiegać droga publiczna, przy czym na jej
  przebiegu, na części działki zlokalizowany jest grunt leśny. Aby umożliwić przeznaczenie tego terenu na
  drogę, konieczne jest uzyskanie właściwej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
  co jest procedurą czasochłonną i co spowodowałaby znaczące wydłużenie procedury planistycznej. Aby nie
  zablokować opracowywania planu dla większości terenów postanowiono na dopuszczenie wydzielenia
  części terenu i dalsze procedowanie planu w dwóch niezależnych procedurach.
  Przyjąć zatem należy, że podział planu na dwa etapy wpłynie na sprawniejsze przyjmowanie dokumentu.
  ld: E2B2D902-3462-483D-8BEY-5785862E61Fn Uchwalony

 • LXX_526_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXX nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2023 r.
  uchwala w sprawie nniany uchwały nr LII/401t2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 sierpnia 2022 r. w
  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie
  Kamianka gmina Rzekuń.
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwi sko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za
  Głos
  „przeciw"
  12
  12
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Glosy „za"
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  RADY
  cÔOz/ł4Q-
  mgr ?.eôpowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-12-23 16:01
 • Czas udostępnienia: 05-12-23 16:01

Historia zmian

9201 Modyfikacja Uchwała nr LXX/526/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 16:03:54 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9200 Dodanie Uchwała nr LXX/526/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 11-12-2023 16:03:52 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2