Uchwała nr LXXI/527/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.

LXXI_527_2023.pdf

UCHWAŁA NR 00(1/527/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej
Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - 0 samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. I i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
Udziela się z budżetu Gminy Rzekuń pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację
zadań w zakresie drogownictwa jak niżej:
l. Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin od km 0+000 do km 2+401 z przejazdem
przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok 2401 m i oświetleniem od km 0+000
do ok. km 0+350 - długości ok. 350 m -77.000 zł,
2. Budowa mostu w Teodorowie — 300.000 zł,
3. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581 W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo-
Tomasze-Rzekuń — 100.000 zł.
Pomoc finansowa, o której mowa w I zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu gminy na 2024 r. w łącznej kwocie 477 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem
tysięcy zł).
Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad udzielenia i rozliczenia dotacji, określa umowa
pomiędzy Gminą Rzekuń a Powiatem Ostrołęckim.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
ld: 9721E5E1-35B7-4E1 A-A21 A-A3116BC8B726. Uchwalony

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Małgorzata Żebrowska
9721E5El-35B1-4EIA.A21A-A3116BC8B726. Uchwalony

LXXI_527_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji
celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
Nazwisko
1 Imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzej ewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Nam iotko
Jarosław
Olech Dariusz
pupek Rafa/
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Nie brał udziału
Głos
Głos Głos
' 'za” „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się”
mgr Małgojzulu Zebrowska
13
13
0

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 15:11
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 15:11

Historia zmian

9256 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/527/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:32:39 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9255 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/527/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:32:37 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9254 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/527/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:31:02 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9252 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/527/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:28:07 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
9249 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/527/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:17:49 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9248 Dodanie Uchwała nr LXXI/527/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:17:24 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2