Uchwała nr LXXI/528/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2024 - 2033.

LXXI_528_2023.pdf

UCHWAŁA NR LXXI/528/2023
Rady Gminy Rzekuń z dnia 20.12.2023
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na
lata 2024-2033
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U.
2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Sl Uchwala się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Rzekuń na lata 2024-2033, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwały
52. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rzekuń, obejmujący limity wydatków w
poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały _
53. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do W'YS0kości limitów określonych w
załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności "kraczają poza rok
budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o
mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S5. Traci moc Uchwala nr LIX]442/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19.01.2023 r. w sprawie
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2023-2029 z póżn. zmianami.
S6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
I'!.'ZEM' MCZĄCVRADY
mgr Małgorzata Żebrowska


LXXI_528_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2024 - 2033
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Lucja
Majewski
Zdzisła w
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
"za"
Głos
„przeciw”
13
13
wstrzymujący
się"
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za"
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się”
• RADY
mgr Małgorzata Zebyvnska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 15:18
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 15:18

Historia zmian

9257 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/528/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:33:52 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9253 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/528/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:30:53 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9251 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/528/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:27:57 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9250 Dodanie Uchwała nr LXXI/528/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:27:55 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2