Uchwała nr LXXI/534/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

LXXI_534_2023.pdf

UCHWALA NR LXXI/534/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
zmieniająca uchwalę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci ośmioletnich publicznych szkól podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkól
podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych
przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2023 r., poz. 900 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń, uchwala, co następuje:
S 1. W uchwale Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci ośmioletnich publicznych szkól podstawowych, a także granic obwodów publicznych ośmioletnichszkól
podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez
Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia I września 2019 r., załącznik "Plan sieci publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem
specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez GminË Rzekuń, a także przez
inne organy, od dnia I września 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ur7Gdowym
Województwa Mazowieckiego.
ld: 53F6E017-D862-46Fŕ»A5AE.790s 1 AE6AB6C. uchwalony
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
Strona I

Załącznik do uchwały Nr LXXI/534/2023
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 20 grudnia 2023 r.
Plan sieci publicznych ośmioletnich szkól podstawowych a także granice obwodów publicznych szkól
podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na Obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych
przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły, adresy
ewentualnych innych lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktycznych,
w chowaw ch i
iekuó ch
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2.
4.
6.
Szkoła Podstawowa im. gen.
Józefa Bema w Rzekuniu
Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w
Ołdakach
Szkoła Podstawowa Nr I im.
Księdza Antoniego Pęksy w
Laskowcu
Szkoła Podstawowa im.
Mieczysława Czychowskiego
w Dzbeninie
Szkoła Podstawowa im.
Armii Kra'owe• w Drw
Szkoła Podstawowa im. Orła
Białe o w Borawem
ul. Nowa "a, 07-411 Rzekuń
ul. Szkolna l, 07-411 Rzekuń
Ołdaki 8A, 07-411 Rzekuń
Laskowiec ul. Długa 90, 07-401
Ostrołęka
Dzbenin 6a, 07-410 Ostrołęka
Drwęcz 44, 07-411 Rzekuń
Borawe 107, 07-411 Rzekuń
Szkoła, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości
Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Zakładzie Poprawczym i
Schronisku dla Nieletnich w
Laskowcu
Laskowiec, ul. Mazurska 28,
07401 Ostrołęka
PRZEW RADY
mgr Mai,sorzuła Zebrowska
ld: 53F6E017-D862-46F6-A5AE-79051AE6AB6C. Uchwalony
Granice obwodu szkoły Od dnia
I września 2019 r.
Rzekuń, Czarnoweic,
Daniszewo, Lawy, Susk Stary,
Goworki
Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły
Stare, Rozwory, Nowa Wieś
Wsch. Zabiele
Laskowiec, Teodorowo
Dzbenin, Korczaki, Kamianka,
Tobolice
Drwęcz, Susk Nowy
B 0 rawe
Zgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz.
900 ze zm.) nie ustala się
obwodów szkołom w
zakładach poprawczych i
schroniskach dla nieletnich
Strona I

Uzasadnienie
W dniu 29 maja 2023 r. Rada Gminy Rzekuń podjęła Uchwałę Nr LXIV/486/2023 w sprawie
nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktualizowania nazwy szkoły w planie sieci publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
ld: S3F6E011.D86246F6-A5AE-79051 AE6AB6C. Uchwalony
Strona I

LXXI_534_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala zmieniająca uchwalę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w
sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkól podstawowych, a także granic obwodów
publicznych szkól podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy
Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, Od dnia 1 września 2019 r.
Lp. Nazwisko
Obecność
Głos
Glos
Głos
Nie brał udziału
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
A ndrzej
Ka czmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Lucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
"za" „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
obecny nieobecny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za"
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się"
mgr Malgołzala Zebrowska
13
13
0

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 16:10
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 16:10

Historia zmian

9267 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/534/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:14:51 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9266 Dodanie Uchwała nr LXXI/534/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:14:49 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2