Uchwała nr LXXI/535/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.

LXXI_535_2023.pdf

UCHWAŁA NR LXXI/535/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
zmieniająca uchwalę Nr IX/6S/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rzekuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustav.y z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 32 ust. I i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2023 r., poz. 900 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
1. W uchwale Nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Rzekuń, S I pkt 6 przyjmuje brzmienie „Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Ołdakach, Ołdaki 8a, 07-411 Rzekuń.”
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
ld: FC7E9DBc-FC52-4CD8-8842-FB1 DDlB9DEsc. Uchwalony
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
Strona I

UZASADNIENIE
W dniu 29 maja 2023 r. Rada Gminy Rzekuń podjęła Uchwałę Nr LXIV/486/2023 w sprawie
nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktualizowania nazwy oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Ołdakach.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
ld: FC7E9DBc-FCS2-4CDg.g842-FB1 DDIB9DE5C. Uchwalony
Strona I

LXXI_535_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala zmieniająca uchwalę Nr Rady Gminy Rzekuń
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
Nazwisko
i Imię
Dmochowski
Stanisław
Gienvatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
"za"
Głos
„przeciw”
13
13
0
Głos
„wstrzymujący
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw”
Głosy „wstrzymujące się”
cy RADY
nigr Małgorzata

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 16:15
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 16:15

Historia zmian

9268 Dodanie Uchwała nr LXXI/535/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:18:27 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2