Uchwała nr LXXI/536/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" Gminy Rzekuń na lata 2024 - 2028.

LXXI_536_2023.pdf

UCHWALA NR LXXI/S36/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" Gminy Rzekuń
na lata 2024-2028
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt4 i art. 1 10 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
1. Uchwala się wieloletni program osłonowy Gminy Rzekuń "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-
2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem I stycznia 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ld: F7EB991 D-83F4-4349-9485-98724DAD7CF8. Uchwalony

Załącznik do uchwały Nr LXXI/536/2023
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 20 grudnia 2023 r.
WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY
"POSIŁEK W SZKOLE 1 W DOMU”
NA LATA 2024-2028
WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY
"POSIŁEK W SZKOLE 1 W DOMU"
NA LATA 2024-2028
'd: F7EB991D-83F4-4349-9485-98724DAD7CF8. Uchwalony
Strona I

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU:
1.
l. Program osłonowy "Posiłek w szkole iw domu", jest programem osłonowym w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa wart. 17 ust. I pkt 3 i pkt 14 oraz
art. 1 10 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Program jest opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Rzekuń w związku z wejściem w życie z dniem
I stycznia 2024 Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).
3. Program będzie realizowany w latach 2024-2028.
11. CELE PROGRAMU:
Celem programu osłonowego jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą
osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych, znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, aby przeciwdziałać zjawisku niedożywienia. Objęcie programem dzieci i uczniów
zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowej potrzeby życiowej.
Głównym miernikiem efektywności Programu będzie liczba osób objętych pomocą, w tym dzieci
i młodzieży
111. ZAKRES PODMIOTOWY 1 PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
l. Środki zabezpieczone w planie finansowym na realizację Programu przeznaczone są na wsparcie osób
spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Ze środków przeznaczonych na realizację Programu udziela się wsparcia w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym — w postaci posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia
w formie posiłku.
3. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 2, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 2, nie może przekroczyć 20 % liczby
uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
4. Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, jako samorządowa jednostka
społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (przedszkola, szkoły
podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) oraz przedszkolami, szkołami prowadzonymi przez inne samorządy
gminne albo podmiotami prowadzącymi przedszkola i szkoły niepubliczne, do których uczęszczają dzieci
i uczniowie z terenu Gminy Rzekuń. Koordynatorem programu jest Wójta Gminy Rzekuń.
IV. FINANSOWANIE PROGRAMU:
Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na
realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz ze środków
własnych gminy zabezpieczonych w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
V. MONITORING PROGRAMU:
ld: F7EB991 D-83F4-4349-948s.98724DAD7CF8. Uchwalony
Strona 2

LXXI_536_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu”
Gminy Rzekuń na lata 2024-2028
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Zebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
"za
Głos
Głos
„przeciw” „wstrzymujący
13
13
0
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za"
Głosy „przeciw”
Głosy „wstrzymujące się”
mgr MuigoŕzatQ Ze/»ołvsko

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 16:18
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 16:18

Historia zmian

9270 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/536/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:21:30 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9269 Dodanie Uchwała nr LXXI/536/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:21:27 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2