Uchwała nr LXXI/537/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2024 rok.

LXXI_537_2023.pdf

UCHWAŁA NR LXXI/S37/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2024 rok
Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 40 ze zm.) oraz 22 ust. 2 uchwały nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68, poz. 1783 z późn. zm.) postanawia się, co
następuje:
S 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Rzekuń na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
S 3. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
S 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
ld: 6DD14252-6BFD-449D-993B-B391S62093C9. Uchwalony

Załącznik do uchwały Nr LXXI/537/2023
Lp.
4.
Termin
I kwartał
II kwartał
kwartał
kW artał
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 20 grudnia 2023 r.
Plan pracy Rady Gminy Rzekuń
Tematyka
I podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
za 2023 r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzekuniu za 2023 r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy za
2023 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzekuniu za 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Złobka Samotządowego
w Rzekuniu za 2023 r.
l. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
2. Raport o stanie Gminy Rzekuń - udzielenie Wójtowi Gminy wotum
zaufania.
3. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2023 rok.
4. po cie uchwal w s rawach bi
ch mi
I. Informacja o realizacji inwestycji.
2. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2024 r.
3. Podjęcie uchwal w sprawach bieżących gminy.
I . Podjęcie uchwal w sprawach podatkowych:
a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy Rzekuń na rok podatkowy 2025 r.;
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Rzekuń na rok podatkowy 2025 r. Oraz wprowadzenia ulg i
zwolnień;
c) inne uchwały podatkowe;
2. Informacja dotycząca analizy Oświadczeń majątkowych.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2023/2024.
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Uchwalenie budżetu gminy na 2025 r.
6. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2025 r,
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r.
8. Podjŕcie uchwal w sprawach bieżących gminy.
uwag i
Powyższa tematyka może być pszerznna i uzupełniana o tematy bieżące. Natomiast zmiany w gminy dokonywane
w miarę potrzeb.
PRZ.F.WQ1)MCZôCY' RADY
e_4e0//â4Q
mgr Zebłv;vskca
ld: 6DD14252-6BFD449D-993B-B391562093C9. Uchwalony

LXXI_537_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2024 rok
Lp.
2.
4.
6.
7.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
Nazwisko
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczm a k
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Lucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
Obecny nieo becny
Głos
"za”
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
„przeciw”
13
13
Głos
„wstrzymujący
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się"
PRZEWI RADY
mgr lu,'gorzuiu Žebmlvska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 16:21
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 16:21

Historia zmian

9271 Dodanie Uchwała nr LXXI/537/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:23:02 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2