Uchwała nr LXXIV/560/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 • LXXIV_560_2024.pdf
  UCHWALA NR LXXIV/S60/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 23 lutego 2024 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Na podstawie art.21 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy zdnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
  o samorządzie terytorialnym i ustawę opracownikach samorządowych (Dz. u. 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.)
  uchwala się, co następuje:
  1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego
  własność Skarbu państwa, działek nr: 388, 391, 1312 położonych w obrębie Borawe, gm. Rzekuń
  w następującym składzie:
  I. Bogdan Mierzejewski - Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
  2. Stanisław Dmochowski - Członek Komisji
  3. Ireneusz Mierzejewski - Członek Komisji
  4. Jarosław Namiotko - Członek Komisji
  5. Dariusz Olech - Członek Komisji
  S 2. Komisja inwentaryzacyjna powołana wcelu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych
  z komunalizacją mienia na rzecz Gminy Rzekuń, sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, sporządzenia kart
  inwentaryzacyjnych oraz przekazanie spisów i kart do Wojewody.
  S 3. Wykonanie, uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  921F66AA-8A4B448F-B5BE-S3A639A 1531 A. Uchwalony
  Przewodni
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej podyktowane jest koniecznością zainicjowania procedury
  tzw. komunalizacji wg przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
  samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. procedurę komunalizacji
  kończy wydana przez Wojewodę Mazowieckiego ostateczna decyzja dot. stwierdzenia nabycia
  w księdze wieczystej.
  własności, która stanowić będzie podstawę do dokonania wpisu
  Zgodnie z Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania
  inwentaryzacji mienia komunalnego (Monitor Polski 1990 nr 30 poz. 235), Rada Gminy powołując
  Komisję Inwentaryzacyjną określa jej skład i wybiera przewodniczącego Komisji. Ze względów
  praktycznych, wskazane jest powołanie komisji o nieparzystej liczbie członków. Po podjęciu
  Uchwały, Komisja będzie mogła przystąpić do prac związanych z procedurą komunalizacji.
  Zostaną sporządzone spisy oraz karty inwentaryzacyjne dla działek objętych komunalizacją.
  Uzyskana w ten sposób dokumentacja, po przedłożeniu Radzie Gminy i "łożeniu do publicznego
  wglądu przez okres 30 dni zostanie przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu z wnioskiem
  0 przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy.
  Wobec konieczności regulacji stanu prawnego ww. gruntów, chęci zagospodarowania terenu oraz
  możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej jest
  uzasadnione.
  ld: 921F66AA-8A4B-448F.B5BE.53A639A1531A. Uchwalony
  Strona I

 • LXXIV_560_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXIV zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2024 r.
  uchwala w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Maj ewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  O becnoŚĆ
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  Głos
  Głos
  „przeciw" „wstrzymujący
  Się"
  x
  x
  x
  x
  12
  8
  4
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „W'strzymujące się"
  PRZEWO CZĄCYRADY
  mgr Małgorzata Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-24 13:53
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 13:53

Historia zmian

9837 Modyfikacja Uchwała nr LXXIV/560/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 13:54:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9836 Dodanie Uchwała nr LXXIV/560/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 13:54:26 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2