Uchwała nr LXXIV/561/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka gmina Rzekuń.

 • LXXIV_561_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXIV/561/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 23 lutego 2024 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
  w obrębie Kamianka gmina Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.) w związku z art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2023 r. POZ. 977 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  S 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
  w obrșbie Kamianka gmina Rzekuń.
  S 2. Integralną częścią uchwały Są załączniki graficzne nr l, nr 2, nr 3, przedstawiające granice obszaru
  objętego planem.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
  'd: 2D8EC969-8D06-4D33-9F32.AF6BA4A73BAg. Uchwalony
  Przewodni Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  Obręb
  Załącznik nr 1 do uchwały nr
  LXXIV/561/2024
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 23.02.2024 r.
  ranice obszaru
  objętego planem
  CZACY RADY
  mgr Małgorzata Żebmwska
  ld: 2D8EC969-8D064D33-9F32-AF6BA4A73BA8. Uchwalony
  Strona I

  Obręb
  Kamianka
  PRZEWO ICZĄCY DY
  mgr Małgorzgțq Żebrowska
  Załącznik nr 2 do uchwały nr
  LXXIV/561/2024
  Rady Gminy Rzekuń
  Z dnia 23.02.2024
  Granice obszaru
  objętego planem
  2D8EcĐ69-8D064D33-9F32-AF6BA4A73BA8. Uchwalony

 • LXXIV_561_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXIV zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2024 r.
  uchwala w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu mgospodarowania przestrzennego
  terenów w obrębie Kamianka gmina Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  g.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Nam i o tko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  „przeciw" „wstrzymujący
  12
  12
  0
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się”
  O CZĄCYRADY
  mgr Małgorzata Zebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-24 13:54
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 13:54

Historia zmian

9839 Modyfikacja Uchwała nr LXXIV/561/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 13:57:14 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9838 Dodanie Uchwała nr LXXIV/561/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 13:57:13 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2