Uchwała nr LXXIV/562/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń.

 • LXXIV_562_2024.pdf
  UCHWALA NR LXXIV/562/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 23 lutego 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
  oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 24/2 0 pow. 0,0236 ha, 24/13 0 pow. 0,0480 ha, dla
  których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OSI 0/00072108/3 oraz 25/2 0 pow. 0,0344
  ha, 2515 opow. 0,0762 ha. dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OS 10/00082039/1, położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 62C934CC-8363-4C32-8AE8-3A4B8FD8AEA0. Uchwalony
  Przewodni
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Właściciele działek o numerach ewidencyjnych: 24/2 opow. 0,0236 ha, 24/13 opow. 0,0480 ha, 25/2
  0 pow. 0,0344 ha, 25/5 0 pow. 0,0762 ha, położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń, pismem z dnia
  17.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.10.2023 r.) zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń 0
  nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działek.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
  ld: 62C934cc-8363-4C32-8AE8-3A4B8FD8AE40. Uchwalony
  Strona I

 • LXXIV_562_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXIV zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w dmdze damwizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  O becność
  obecny nieobecny
  Nie brał udziału
  Głos
  Głos Głos
  "za” „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  12
  12
  PRZE
  mgr
  cy RADY
  o
  algorzata Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-24 13:57
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 13:57

Historia zmian

9841 Modyfikacja Uchwała nr LXXIV/562/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 13:58:37 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9840 Dodanie Uchwała nr LXXIV/562/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 13:58:36 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2