Uchwała nr LXXIV/563/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.

 • LXXIV_563_2024.pdf
  UCHWALA NR LXXIV 1563/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 23 lutego 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 622/26 0 pow. 0.3535 ha, położonej w obrębie Rzekuń gm.
  Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OSI 00065786/7.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodn i
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: E7DCs811.FDEF45F4-A731-E1578E4FS55B. Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Właściciel nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 622/26 0 pow. 0,3535 ha, położonej w
  obrębie Rzekuń gm. Rzekuń działający przez pełnomocnika, pismem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się z
  prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń ww.
  działki.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
  ld: E7DCs81 1.FDEF-45F4-A731-E1578E4F555B. Uchwalony
  Strona I

 • LXXIV_563_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXIV zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Irmę
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Głos Głos
  Głos
  "za"
  obecny nieobecny
  „przeciw" „wstrzymujący
  12
  12
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
  Głosy „za"
  Glosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  CZĄCY RADY

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-24 13:58
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 13:58

Historia zmian

9843 Modyfikacja Uchwała nr LXXIV/563/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 13:59:59 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9842 Dodanie Uchwała nr LXXIV/563/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 13:59:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2