Uchwała nr LXXIV/564/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.

 • LXXIV_564_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXIV/S64/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 23 lutego 2024 r.
  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 70a ust. I i aft. 91d pkt ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
  Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz 984 ze zm.) oraz S 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli; szczegółowych
  celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U.
  z 2023 r. poz. 2628) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzekuń
  oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co
  następuje:
  1. W budżecie Gminy Rzekuń na rok 2024 na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  wyodrębnia się środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych Środków przeznaczonych na wynagrodzenia
  nauczycieli w kwocie 97 600 zł.
  2. l. Ze środków określonych w I dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego
  nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola:
  l) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych nadających
  uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych zajęć, prowadzone przez
  uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli o specjalnościach zgodnych z potrzebami szkól i przedszkola
  - kwota 23 650 zł.
  2) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach
  doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia
  nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
  zawodowe nauczycieli - kwota 73 950 zł.
  2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o których mowa
  w ust. I pkt I w wysokości 70% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 3.000 zł za jeden semestr nauki.
  3. Formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. I pkt 2 są dofinansowane w całości, w ramach
  przyznanych środków.
  4. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2024 r. planuje się
  na następujące specjalności kształcenia:
  l) kształcenie w zakresie integracji sensorycznej, podnoszenia jakości udzielania pomocy psychologiczno -
  pedagogicznej i logopedycznej, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
  2) kształcenie w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych i medialnych,
  3) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego i kolejnego przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie,
  edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, przyroda, fizyka, chemia, matematyka, biologia.
  4) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  5. W ciągu roku kalendarzowego nauczyciel może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną z form
  kształcenia, o których mowa w 2. 4. W' przypadku kontynuowania przez nauczyciela nauki na kilku
  kierunkach jednocześnie. nauczyciel może ubiegać się wyłącznie o jedno dofinansowanie w roku.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Szkól.
  IC2A90S6439B-43CD-ABOD-E80E7B15CDED. Uchwalony
  Strona I

  4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: IC2A9056439B43CD-ABOD-E80E7B15CDED. Uchwalony
  Przewodn
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona 2

 • LXXIV_564_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXIV zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2024 r.
  uchwala w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
  maksymalnej kwoty dofinansowania Opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14,
  Nazwisko
  Irmę
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Głos Głos
  Nie brał udziału
  "za"
  Obecny nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „Za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  „przeciw" „wstrzymujący w głosowaniu
  się"
  12
  12
  0
  W CZ4CY DY
  mgr awrzata Žebm

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-24 14:00
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 14:00

Historia zmian

9845 Modyfikacja Uchwała nr LXXIV/564/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 14:01:17 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9844 Dodanie Uchwała nr LXXIV/564/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 14:01:16 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2