Uchwała nr LXXIV/565/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXVII(67)/501/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

 • LXXIV_565_2024.pdf
  UCHWALA NR LXXIV/565/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 23 lutego 2024 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/501/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 r.
  dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
  Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz U.
  z 2023 r., poz. 40 z PÓŻn. zm.), art. 81 ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z póżn. zm.) w zw. z I uchwały Nr XLIII/ 180/2006 Rady
  Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej
  rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, Rada Gminy Rzekuń uchwala,
  co następuje:
  l. W uchwale nr LXVII/501/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyznania
  dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego
  w Rzekuniu wprowadza się następujące zmiany:
  l. W S I kwotę 1.020.408.16 z/ (jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta osiem złotych 16/100) zastępuje
  się kwotą 1.017.400,44 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy czterysta złotych 44/100).
  2. }2.2 otrzymuje brzmienie: Przyznana dotacja, o której mowa w l, zabezpieczona zostanie
  w wysokości 997.052,44zł. (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote
  44/100), tj 98% na podstawie wstępnej promesy z Rządowego programu Odbudowy Zabytków w ramach
  rządowego funduszu Polski Lad, oraz w kwocie 20.348,00 zł. (dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści osiem
  złotych), tj. 2% ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Rzekuń.
  2. Pozostałe žapisy Uchwały Rady Gminy Rzekuń nr LXV 11/501/2023 z dnia 19 września 2023 r.
  pozostają bez zmian.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: OC255612-9D9A.40sC.92DC-41C42768A21F. Uchwalony
  Przewodnic
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

 • LXXIV_565_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXIV zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2024 r.
  uchwala w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/S01Î2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 r.
  dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
  Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzim i erz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Głos Głos
  Głos
  "za"
  obecny nieobecny
  „przeciw" „wstrzymujący
  się”
  11
  11
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw"
  Glosy „wstrzymujące się"
  PRZZQYICZĄCY RADY
  mgr Małgorzata Žebmwsk0

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-24 14:01
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 14:01

Historia zmian

9847 Modyfikacja Uchwała nr LXXIV/565/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 14:02:29 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9846 Dodanie Uchwała nr LXXIV/565/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku z 28-02-2024 14:02:28 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2