Uchwała nr LXXV/568/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.

 • LXXV_568_2024.pdf
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 483/10 0 pow. 0,0115 ha, położonej w obrębie Rzekuń gm.
  Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00077712/5.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodn• cy Rad Gminy
  Małgorzata Zebrowska
  ld: 68982C8C.2076-4842-AA7A.6994AB98F96F. Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Właścicielka nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 483/10 0 pow. 0,0115 ha, położonej w
  obrębie Rzekuń gm. Rzekuń pismem z dnia 08.02.2024 r. zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o
  nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działki. Przejmowanie gruntów pod
  drogi publiczne odbywa się zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń —
  Uchwala Nr IV/19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gm. Rzekuń, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2007 r.
  Nr 57, poz.1287. W obowiązującym planie działka ta położona jest na terenie oznaczonym symbolem KD z
  przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej. W związku z powyższym przejęcie przedmiotowej działki
  jest uzasadnione.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
  Strona
  'd: Uchwalony

 • LXXV_568_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Że b rowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  12
  12
  0
  Głos
  „wstrzymuj ący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  PRZEW CZĄC!RADY
  mgr Małgorzata Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 13:53
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 13:53

Historia zmian

10113 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/568/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:00:40 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10112 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/568/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:00:39 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
10109 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/568/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 13:58:15 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10108 Dodanie Uchwała nr LXXV/568/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 13:58:13 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2