Uchwała nr LXXV/569/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń.

 • LXXV_569_2024.pdf
  UCHWALA NR LXXV/569/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
  niezabudowanych, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 13/2 0 pow. 0,1045 ha, 13/7 0 pow.
  0,1005 ha, 13/13 0 pow. 0,0190 ha położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń, dla których Sąd Rejonowy
  w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00049199/7.
  2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnic Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  AE433844-893B-46B9-BEBc-7F60ESAB60E2. Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Współwłaściciele nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13/2 0 pow. 0,1045 ha, 13/7
  opow. 0,1005 ha, 13/13 0 pow. 0,0190 ha, położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń pismem z dnia
  07.03.2024 r. zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny
  przez Gminę Rzekuń ww. działek.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
  ld: AE433U4-893B46B9-BEBc-7F60E5AB60E2. Uchwalony
  Strona I

 • LXXV_569_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  12
  12
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się”
  PRZEW ICZĄCY RADY
  mgr Małgorzata Žebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 13:58
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 13:58

Historia zmian

10111 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/569/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:00:28 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10110 Dodanie Uchwała nr LXXV/569/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:00:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2