Uchwała nr LXXV/570/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.

 • LXXV_570_2024.pdf
  UCHWALA NR LXXV/570/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  S 1. Wyraza się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
  niezabudowanych położonych w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń oznaczonych jako działki o numerach
  ewidencyjnych:
  - 179/8 0 pow. 0,0026 ha, 179/13 0 pow. 0,1039 ha, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę
  wieczystą nr OSIO/00047150/8,
  - 179/14 0 pow. 0,0266 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OSI 0/00030754/0.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnic Rady Gminy
  Małgorzata Zebrowska
  'd: OFFEEEAA-F490-4DAB-8186-636FDA7CA444_ Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Współwłaściciele nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 179/8 opow. 0,0026 ha, 179/13
  o pow. 0,1039 ha, 179/14 0 pow. 0,0266 ha, położonych w obGbie Rzekuń gm. Rzekuń pismem z dnia
  04.03.2024 r. zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny
  przez Gminę Rzekuń ww. działek.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie nienachomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
  'd: OFFEEEM-F490-4DAB-8186-636FDA7CA444. Uchwalony
  Strona I

 • LXXV_570_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  „przeciw" „wstrzymujący
  12
  12
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Glosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  PRZEWO CZĄCY RADY
  mgr ałgorzata Żebro wska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 14:00
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 14:00

Historia zmian

10118 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/570/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:03:37 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10117 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/570/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:03:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Alias
 2. Kategoria
 3. Data modyfikacji
10116 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/570/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:02:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10115 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/570/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:02:44 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Tekst
 4. Data modyfikacji
10114 Dodanie Uchwała nr LXXV/570/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:01:09 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Stan
 4. Kategoria
 5. Data utworzenia
 6. Autor
 7. Data modyfikacji
 8. Autor modyfikacji
 9. Data opublikowania
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2