Uchwała nr LXXV/571/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń.

 • LXXV_571_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXV 1571/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  S l. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 331/2 opow. 0,2834 ha, położonej
  w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OSIO/00089610/7.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
  704FIE8D-D2BF439A-ABDA-A21A51B2474D. Uchwalony
  Przewodnic y Rady Gminy
  Małgorzata Zebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Współwłaściciele nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 331/2 0 pow. 0,2834 ha, położonej w
  obrębie Dzbenin gm. Rzekuń pismem z dnia 04.03.2024 r. zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o
  nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń W,v. działki.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
  ld: Uchwalony
  Strona I

 • LXXV_571_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  12
  12
  czĄcy RADY
  mgr Małgorzata Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 14:03
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 14:03

Historia zmian

10120 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/571/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:05:48 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10119 Dodanie Uchwała nr LXXV/571/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:05:47 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2