Uchwała nr LXXV/572/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 619/3783, położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej numerem geodezyjnym 622/33, położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.

 • LXXV_572_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXV/S72/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 619/3783, położonej
  w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 622/33, położonej w obrGbie Rzekuń gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r. poz 40 ze zm.), art. 13 ust. I oraz art 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  S I. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzekuń, oznaczonej
  numerem ewidencyjnym 619/3783 0 powierzchni 1,8000 ha, położonej w obrębie Rzekuń, dla której Sąd
  Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00032962/5, na poprawę zagospodarowania działki
  sąsiedniej, oznaczonej nr 622/33, położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: El 13534D-45C6.4BC5-AFF9-3ACS03El 7C47. Uchwalony
  Przewodni
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 40 zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
  majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i
  obciążania nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami (Dz U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Zgodnie
  z treścią art. 37 ust. 2 pkt. 6 przedmiotem zbycia w drodze bezprzetargowej, może być nieruchomość lub jej
  części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność
  lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć.
  Przedmiotem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na sprzedaż
  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 619/3783 0 pow. 1,8000 ha
  położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, stanowiącej własność Gminy Rzekuń, na poprawę warunków
  zagospodamwania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr ewidencyjnym 622/33 0 pow. 0,3000 ha,
  położonej w miejscowości Rzekuń.
  ld: El 13534D4scep4BCs-AFF9-3AC503E17C47. Uchwalony
  Strona I

 • LXXV_572_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 619/3783,
  położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej
  numerem geodezyjnym 622/33, położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzej ew ski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Glos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przecłw"
  12
  12
  0
  Głos
  „wstrzym ujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  PRZEW ICZĄCY RADY
  mgr algorzata Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 14:05
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 14:05

Historia zmian

10122 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/572/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:07:21 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10121 Dodanie Uchwała nr LXXV/572/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:07:19 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2