Uchwała nr LXXV/573/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń.

 • LXXV_573_2024.pdf
  UCHWAIA NR LXXV/573/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprasvie zmiany uchwały Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru
  podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreilenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na
  terenie gminy Rzekuń
  Na podstawie aft. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I i art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (to. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 6b ustawy zdnia 15 listopada 1984 r.
  o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
  i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., POZ. 70), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
  leśnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 888 z póżn. zm.) oraz art. 47 S 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
  podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
  zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń, poprzez zmianę treści S l, który otrzymuje brzmienie:
  l. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
  w drodze inkasa.
  2. Inkaso podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości powierza się sołtysom:
  I ) Krzysztof Szwed - sołectwo Borawe,
  2) Ireneusz Mierzejewski - sołectwo Daniszewo,
  3) Sylwia Drężek - sołectwo Drwęcz„
  4) Paweł Rogoziński - sołectwo Dzbenin,
  5) Andrzej Piątkowski - sołectwo Goworki,
  6) Krzysztof Drabot - sołectwo Kamianka,
  7) Wojciech Zerański - sołectwo Korczaki,
  8) Andrzej Gierwatowski - sołectwo Laskowiec,
  9) Jolanta Gąska - sołectwo Ławy
  10) Tomasz Chrzanowski - sołectwo Nowa Wieś Wschodnia,
  I l) Aneta Dzbeńska - sołectwo Ołdaki,
  12) Adam Żarnowski - sołectwo Przytuły Nowe,
  13) Robert Rajkowski - sołectwo Przytuły Stare,
  14) Sławomir Mierzejewski - sołectwo Rozwory,
  15) Hubert Makowski - sołectwo Rzekuń,
  16) Elżbieta Chorąžewicz - sołectwo Susk Nowy,
  1 7) Marzenna Późniewska - sołectwo Susk Stary,
  18) Jerzy Konopka - sołectwo Teodorowo,
  19) Grzegorz Głażewski - sołectwo Tobolice,
  20) Zofia Mierzejewska - sołectwo Zabiele.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  Strona I
  ccC26E08-A580-4F)O-8D2D-B90D4D4F Uchwalony

  S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Mazowieckiego.
  ccC26E08-A580-4F90-8D2D-B90D4D4F 14DA. Uchwalony
  Rady Gminy
  Przewodni
  Małgorzata Żebrowska
  Strona 2

  UZASADNIENIE
  W związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony tajemnicy skarbowej oraz ustawy o ochronie
  danych osobowych przez Pana Marka Karczewskiego — sołtysa Czarnowca poprzez zamieszczenie na
  stronie https://czarnowiec.pl/2024/02/04/kt0-finansuje-wydapzenia-w-czarnowcu/, informacji wskazującej,
  który z podatników wymienionych z imienia i nazwiska dokonał płatności podatku bezpośrednio u
  inkasenta, uznaje się za konieczne dokonanie zmiany osoby będącej odpowiedzialną należyty, zgodny z
  przepisami pobór podatków od podatników zamieszkujących sołectwo Czarnowiec.
  Nadmienia się jednocześnie, że pan Marek Karczewski nie się z podpisanej umowy dotyczącej
  skutecznego dostarczenia nakazów podatkowych. Skutkiem powyższego koniczne było wydrukowanie i
  wysłanie za pośrednictwem poczty decyzji wymiarowych. Pracownicy urzędu nie mają również wiedzy na
  temat decyzji, które Pan Karczewski otrzymał a odbiór przez podatnika pokwitował swoim własnym
  nazwiskiem.
  Strona I
  ld: CCC26E08-AS80-4F90-8D2D-B90D4D4F14DA. Uchwalony

 • LXXV_573_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/30V2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania
  poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i Określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  na terenie gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczm arczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przecłw”
  12
  12
  0
  o
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Glosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  PR WO
  CY RADY
  mgr Małgorzata Zebmwska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 14:07
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 14:07

Historia zmian

10124 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/573/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:08:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10123 Dodanie Uchwała nr LXXV/573/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:08:44 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2