Uchwała nr LXXV/574/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń.

 • LXXV_574_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXN/574f2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
  administracyjnego (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. Po rozpatrzeniu skargi pana Marka Karczewskiego, sołtysa sołectwa Czarnowiec, na działalność Wójta
  Gminy Rzekuń dot. pozbawienia możliwości przyjmowania inkasa od mieszkańców sołectwa Czarnowiec,
  Rada Gminy Rzekuń, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji, uznaje skargę za
  bezzasadną.
  S 2. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
  S 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Rzekuń do poinformowania wnoszącego skargę
  o sposobie jej rozpatrzenia.
  S 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
  409EFF28-19D7-47B6-8D7B-9DD169E8SDFB. Uchwalony
  Przewodni ca Rady Gminy
  4'&Će
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  Załącznik do uchwały Nr LXXV/S74/2024
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 22 marca 2024 r.
  Uzasadnienie
  W dniu I I marca 2024 r. do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego, do
  którego wpłynęła skarga, którą p. Wojewoda zakwalifikował jako skargę na działalność Wójta Gminy
  Rzekuń i została ona przekazana do Rady Gminy Rzekuń.
  Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2023 r.
  poz. 775 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta jest
  rada gminy. Rada gminy wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały.
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 marca 2024 r. rozpatrywała zasadność wniesionej skargi.
  Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez pracowników Referatu Finansów, Skarbnika Gminy oraz
  Sekretarza Gminy, w toku swoich działań Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, następujący stan
  faktyczny:
  Skarżący wskazał, że został pozbawiony możliwości przyjmowania inkasa od mieszkańców sołectwa
  Czarnowiec. Całkowicie pominął fakty, które leżą u podłoża tego działania.
  Po pierwsze jako sołtys nie dokonał prawidłowego doręczenia znacznej części decyzji podatkowych do
  czego zobowiązał się umową. Dokumenty jakie wygenerował nie zawierają potwierdzeń doręczenia decyzji
  właściwym podpisem adresatów. Decyzja w sprawie wymiaru podatków musi być najpierw skutecznie
  doręczona aby mogła się następnie uprawomocnić. Jeżeli podatnik po skutecznym doręczeniu nie złoży
  odwołania od decyzji - dopiero wtedy staje się ona wykonalna.
  W związku z powyższym Urząd Gminy w Rzekuniu musiał ponownie podjąć czynności aby prawidłowo
  doręczyć decyzje adresatom w sołectwie Czarnowiec. Wydanie kwitariuszy osobie uprawnionej nie jest
  możliwe także dlatego, że decyzje podatkowe nie Są jeszcze prawidłowo doręczone, a Więc w znacznej
  części obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał.
  ponadto pan Marek Karczewski, pełniąc obowiązki sołtysa Czarnowca, podjął działania dotyczące
  publikowania danych podatników na prywatnej stronie internetowej. Urząd Gminy w Rzekuniu musiał
  podjąć działania właściwe w zaklăe naruszenia przepisów dotyczące ochrony danych osobowych
  i ochrony tajemnicy skarbowej. Został powiadomiony Urz.ąd Ochrony Danych Osobowych oraz powstał
  obowiązek zawiadomienia osób, których dane sołtys ujawnił. Jednocześnie Pan Marek Karczewski został
  wezwany do natychmiastowego usunięcia powyższych danych ze strony internetowej.
  Następnie pojawiły się informacje o kolejnych nieprawidłowościach w zakresie sposobu pobierania
  podatków na prywatny rachunek bankowy.
  W związku z powyższym Wójt Gminy Rzekuń został zmuszony opisanymi okolicznościami przedstawić
  sprawę Radzie Gminy Rzekuń w celu rozważenia zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w zakresie
  inkasa, oraz wyznaczenia innej osoby, która nie będzie generować tylu kontrowersyjnych sytuacji.
  Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Komisja uznała, że skarga w całości jest bezzasadna.
  w przypadku gdy
  Jednocześnie, w myśl art. 238 S I k.p.a. poucza się, że zgodnie z art. 239 Sl k.p.a.
  skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano
  w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności — organ właściwy
  do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
  sprawy — bez zawiadamiania Skarżącego.
  ld: 409EFF28-19D7-47B6-8D7B-9DD169E85DFB. Uchwalony
  Strona I

 • LXXV_574_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwi sko
  Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzej ski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  ' 'za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  „przeciw" „wstrzymujący
  12
  12
  0
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  PRZ W ICZĄCYRADY
  mgr Małgorzata Žebmwska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 14:08
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 14:08

Historia zmian

10126 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/574/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:10:00 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10125 Dodanie Uchwała nr LXXV/574/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:09:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2