Uchwała nr LXXV/575/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń".

 • LXXV_575_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXV/S7sn024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”
  Na podstawie art. lla ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierząt (DZ. U. z 2023 r.
  POZ. 1580 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie Gminy Rzekuń" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały na rok 2024.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  ld: 458F7EBs-1422-4BA1-8628-9B581344290E. Uchwalony
  Przewodni
  Rady Gminy
  404/
  Małgorzata Zebrowska
  Strona I

  Załącznik do uchwały Nr LXXV/575/2024
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 22 marca 2024 r.
  "Program opieki nad zwierz*tami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
  I. Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych
  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
  Rzekuń ma na celu:
  l) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  2) opiekę nad wolno żyJącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3) odławianie bezdomnych zwierząt;
  4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  6) usypianie ślepych miotów;
  7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
  2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
  l) odławianie z terenu gminy bezdomnych zwierząt, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki
  właściciela - wyłapywanie w/w zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Rzekuń prowadzone będzie
  w sposób stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń mieszkańców Gminy o zabłąkanych lub
  porzuconych przez człowieka zwierzętach na podstawie umowy z Firmą Usługowo Handlowa „CANIS”
  Wiesława Rykowska ul. Sikorskiego 10/3, 07410 Ostrołęka, posiadającą stosowne zezwolenia na
  wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w prowadzonym schronisku w miejscowości Kruszewo 34;
  2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
  w imieniu Gminy Rzekuń prowadzić będzie na własny koszt po każdorazowym odłowieniu zwierząt Pani
  Wiesława Rykowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa
  „CANIS" Wiesława Rykowska, która je odłowiła i umieściła w schronisku, które prowadzi;
  3) poszukiwanie właścicieli dla umieszczonych w schronisku zwierząt prowadzić będzie Pani Wiesława
  Rykowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa „CANIS"
  Wiesława Rykowska poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych oraz wolontariuszy
  współpracujących ze schroniskiem, na spotkaniach w szkołach i przedszkolach oraz inne dostępne środki;
  4) zwierzęta oddawane do adopcji są czipowane i przez prowadzących schronisko;
  5) zapewnienie przez gminę tymczasowego miejsca dla zwierząt gospodarskich, które utraciły właściciela
  w wyniku wypadków losowych bądż zostały mu odebrane. Miejsce dla takich zwierząt wyznaczono
  w w'yodrșbnionej części gospodarstwa Pani Haliny Bierek, w miejscowości Rozwory 24.
  6) gmina uruchomiła gminny punkt informacyjny ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki
  bezdomnym zwierzętom, przyjmowania zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, poszukiwania właścicieli
  dla bezdomnych zwierząt (gminny punkt informacyjny znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Rzekuniu,
  pokój nr 15. Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie pod nr telefonu 29 643 24 34 w godzinach
  pracy Urzędu oraz całodobowo pod nr teł: 603 703 468;
  7) opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, przeprowadzanie kastracji
  i sterylizacji oraz usypianie ślepych miotów; gmina zlecać będzie każdorazowo w przypadku wystąpienia
  takich potrzeb lekarzowi weterynarii prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia
  weterynaryjna Andrzej Rawa, 07-410 Ostrołęka ul. Składowa 1 (kastracja, sterylizacja oraz usypianie
  458F7EB5-1422-4BA1-862s-9Bs81344290E. Uchwalony
  Strona I

  ślepych miotów przeprowadzane będzie w miejscu wykonywania usług przez lekarza weterynarii) na
  podstawie zawartej , całorocznej umowy.
  8) zorganizowanie w porozumieniu z pracownikami urzędu gminy i jednostek pomocniczych, punktów
  dokarmiania wolno-žyjących kotów i zapewnienie im karmy.
  S 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
  l) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania
  zwierząt;
  2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową
  opieką gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;
  3) współpracę ze wolontariuszami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania rozrodczości
  kotów;
  4) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" właścicielom suk;
  5) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz ich sterylizację.
  S 4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest
  poprzez:
  l) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych
  w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
  domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt
  poprzez sterylizację i kastrację;
  2) publikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzekuń artykułów poświęconych podniesieniu
  poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych.
  S 5. Finansowanie programu:
  Rada Gminy zapewniła w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadań zawartych w programie
  w wysokości:
  l) wyłapywanie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki i miejsca w schronisku — 33 600 zł;
  2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących — 3 000 zł;
  3) sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów przeznaczonych do adopcji — 6 000 zł;
  4) usypianie ślepych miotów - 600 Zł;
  5) dokarmianie kotów wolno żyjących - 800 Zł;
  6) opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt — 9 000 zł;
  7) koszty związane z tymczasową opieką nad zwierzętami gospodarczymi — 2 000 zł.
  Środki finansowe przeznaczone na realizację programu wydatkowane będą po wykonaniu zleconej
  przez gminę usługi. W przypadku wyczerpania zaplanowanych środków Rada Gminy przeznaczy na ten cel
  dodatkowe środki. Niniejszy Program został zaopiniowany przez powiatowego Lekarza Weterynarii
  w Ostrołęce oraz Koła Łowieckie „BRZASK" i Nr I „Dzik" w Ostrołęce, które działają na terenie Gminy
  Rzekuń oraz Stowarzyszenie Przylądek Psiej Nadziei ul. Kościuszki 58, 07—411 Rzekuń, którego statutowym
  celem działania jest ochrona zwierząt na obszarze gminy Rzekuń.
  PRZEW czĄcv RADY
  mgr ałgorzata Żebrowska
  ld: 458F7EB5-1422-4BA1-8628-9B581344290E. Uchwalony

 • LXXV_575_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”
  Lp.
  2.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  W 10 dzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw”
  12
  12
  Glos
  „wstrzymujący
  Się”
  Nie brał udziału
  w glosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Glosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  PRZEWO czĄ RADY
  mgr algorzata Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 14:10
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 14:10

Historia zmian

10128 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/575/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:11:32 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10127 Dodanie Uchwała nr LXXV/575/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:11:30 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2