Uchwała nr LXXV/576/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 29 odcinek Ostrołęka – Łomża- Pisz - Giżycko wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. przebiegających przez teren gminy Rzekuń.

 • LXXV_576_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXV/576/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej
  nr 29 odcinek Ostrołęka — Lomża- Pisz- Giżycko wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny sp.
  z o. o. przebiegających przez teren gminy Rzekuń.
  Na podstawie art.6 ust. I art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r. poz.40) oraz 21 ust.2 pkt.3 Statutu Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003r. ( DZ. Urz. Woj. Maz.
  Nr 68, poz 1783 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje :
  S 1. Rada Gminy Rzekuń w związku z trwającymi konsultacjami inwestycji towarzyszących Centralnemu
  Portowi Komunikacyjnemu postuluje lokalizowanie Linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka —Łomża - Pisz
  — Giżycko w korytarzu istniejącej Linii kolejowej nr 36. Rozwiązanie takie zminimalizuje koszty społeczne
  i gospodarcze wynikające z budowy nowej linii kolejowej oraz przyczyni się do wskrzeszenia ruchu
  pasażerskiego na odcinku Ostrołęka — Łomża co jest postulowane od wielu lat. Zatem jedynym akceptowalnym
  wariantem przebiegu linii spośród wariantów przedstawionych do konsultacji kolejowych inwestycji
  towarzyszących CPK jest wariant poprowadzony wzdłuž istniejącej linii kolejowej nr 36. Przedstawione przez
  zespól projektowy na zlecenie spółki CPK pozostałe warianty, są dla nas nieakceptowalne ponieważ skutkami
  ich ewentualnej realizacji będą podziały funkcjonujących gospodarstw rolnych, wygaszenie pmdukcji rolniczej,
  znaczna utrata wartości gruntów należących do mieszkańców, prawdopodobnie wysiedlenia części gospodarstw
  i utrudnienia komunikacyjne. Rada Gminy Rzekuń uznaje za konieczne uchronienie prężnie rozwijających się
  gospodarstw oraz rynku nieruchomości a także dziedzictwa przyrodniczego gminy przed szkodliwymi
  skutkami oddziaływania planowanej inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka — Łomża-
  Pisz- Giżycko” i w związku z tym wskazuje jako zasadne lokalizowanie tej inwestycji w niewykorzystanym
  komunikacyjnie korytarzu istniejącej linii kolejowej.
  2. l. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Rzekuń do ogłoszenie uchwały w Blp Gminy Rzekuń, Oraz podania do
  wiadomości Mieszkańców jej treści poprzez rozplakatowanie w miejscowościach. Ponadto tekst uchwały
  należy przesłać Ministrowi Infrastruktury i Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: F62FEOAŕpC626-4ABB-84FD.5D3EF70FA5FB. Uchwalony
  Przewodnic a Rady Gm iny
  Z.oz/&-CQ
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  Uzasadnienie
  Pismem z dnia 06.05.2022 r. roku Wójt Gminy Rzekuń wyraził stanowisko społeczności lokalnej, iż spośród
  zaproponowanych wariantów przebiegu inwestycji towarzyszących Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu
  przez teren gminy Rzekuń jedyny akceptowalny wariant, który nie powinien powodować sprzeciwu
  mieszkańców, to wariant w korytarzu istniejącej linii kolejowej nr 36.
  W kolejnych, przesyłanych na adres Urzędu Gminy w Rzekuniu, propozycjach wariantów przebiegu
  inwestycji towarzyszących Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu przez teren Gminy Rzekuń nadal to
  stanowisko społeczności gminy Rzekuń, wyrażane po szeroko zakrojonej akcji konsultacji społecznych
  nie znajduje jednak pełnego odzwierciedlenia.
  W tej sytuacji Rada Gminy Rzekuń, kadencji 2018-2024 (przedłużonej do 30 kwietnia 2025 r. na mocy
  ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorzqdu terytorialnego- Dz. U
  z 2022 r., poz. 2418), postanowiła niniejszą uchwałą w sposób jednoznaczny podtrzymać stanowisko
  dotychczas wyrażane przez mieszkańców gminy Rzekuń.
  ld: F62FEOA6.C626•1ABB-84FD.5D3EF70FA5FB. Uchwalony
  Strona I

 • LXXV_576_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr
  29 odcinek Ostrołęka — Łomża- Pisz - Giżycko wskazanych przez Centralny port Komunikacyjny sp. z o. o.
  przăiegających przez teren gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  4.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwi sko
  Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  „przeciw" „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  12
  12
  PRZ
  mgr
  O CZĄCY RADY
  algorzata Ż.zbmwska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 14:11
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 14:11

Historia zmian

10130 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/576/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:13:15 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10129 Dodanie Uchwała nr LXXV/576/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:13:11 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2