Uchwała nr LXXV/577/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte Rządowym Programem "Posiłek w szkole i w domu" 2024-2028.

 • LXXV_577_2024.pdf
  UCHWALA NR 1,xxv/577/2024
  RADY GMINY RZEKUN
  z dnia 22 marca 2024 r.
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
  przez osoby objęte Rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” 2024-2028
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 z pól zm.) oraz art. 8 ust. I pkt. I i 2 i ust.2 oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
  2004 r. o pomocy społecznej (to. Dz. U. z 2023 r., poz.901 z póź. zm. w związku z uchwałą Nr 149 Rady
  Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
  w szkole i w domu" na lata 2024 — 2028 (M.p. 2023 r., poz. 881 z dnia 23 sierpnia 2023 r.), art. 5 ustawy z dnia
  20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1461) uchwala się, co następuje:
  1. Uchwała podwyższa kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku celowego na zakup posiłku lub
  żywności oraz określa zasady zwrotu wydatków na posiłek i Świadczenie rzeczowe w postaci produktów
  żywnościowych dla osób objętych uchwalą nr 149 Rady Ministrów z23 sierpnia 2023 r. w sprawie
  ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P.
  poz. 881).
  2. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa wart. 8 ust. I pkt I i 2 ustawy
  o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
  posiłku lub żywności.
  3. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole
  iw domu” na lata 2024-2028 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia
  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód
  osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200 % kryterium
  dochodowego, określonego w art. 8 ust. I pkt I i 2 ustawy o pomocy społecznej.
  S 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  5. Uchwala wchodzi w życie z dniem I stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  B6CCA4F2-05A3-43DF-A82D-E8 Uchwalony
  Przewodni Rady Gm iny
  Małgorzata Żebrowska
  Stmna I

  UZASADNIENIE
  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
  samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym
  mowa odpowiednio w art. 8 ust. I pkt I i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
  z 2023r. poz. 901 z późn. zm.).
  Kryterium to zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie
  zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z
  2021r. poz. 1296) i od I stycznia 2022r. wynosi odpowiednio 776,00 z dla osoby samotnie gospodarującej
  oraz 600,00 zł dla osoby w rodzinie.
  Z dniem I stycznia 2024 r. weszła w życie uchwala nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023
  r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -
  2028 (M. P. z 2023r. poz. 881 podwyższająca do poziomu 200% kryterium dochodowe określone w art. 8
  ust. I ustawy o pomocy społecznej, uprawniające osoby i rodziny do objęcia porncną w zakresie dożywiania
  w ramach wieloletniego rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu" Program ten przewiduje
  wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci
  produktów żywnościowych.
  Mając na uwadze powyższe, iż podwyższenie kryterium dochodowe do wysokości 200% na
  podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ma zastosowanie wyłącznie do świadczeń o charakterze
  pieniężnym realizowanych w ramach programu rządowego, konieczne jest przyjęcie odpowiednich
  rozwiązań prawnych umożliwiających objęcie pomocą osób i rodzin, których dochód przekracza
  podstawowe kryterium dochodowe również w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci
  produktów żywnościowych.
  Stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy o społecznej wydatki na posiłki i pomoc rzeczową
  podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków
  przekracza kwotę kryterium dochodowego. Dążąc zatem do realizacji zadań własnych gminy o charakterze
  obowiązkowym określonych w art. 17 ust. I pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej dotyczących
  zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci i umożliwienie udzielenia w
  ramach programu pomocy w formie posiłków lub świadczeń rzeczowych osobom rodzinom spełniającym
  kryterium dochodowe w wysokości 200%, konieczne jest podjęcie gminę stosownej uchwały dotyczącej
  odstąpienia od żądania zwrotu wydatków poniesionych na Świadczenia rzeczowe i posiłki dla osób, których
  dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego.
  W tej sprawie Rada Gminy Rzekuń skorzysta z art. 5 "Przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości
  nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa
  prawnego nie stoją temu na przeszkodzie" ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
  i niektórych innych aktów prawnych, który daje możliwość nadania aktom normatywnym wstecznej mocy
  obowiązującej. Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 został przyjęty Uchwalą Nr 149
  B6CCA4F2-05A3-43DF-A82D-E81EAOD5DAES. Uchwalony
  Strona I

  Ministrów
  Rady
  dnia
  23
  sterpnła
  2023
  uchwałą
  Nr LXXI/536/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 grudnia 2023r. ustalono już kryterium w wysokości
  200%. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu realizacji tego Programu.
  Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
  ld: B6CCA4F2-05A3-43DF-A82D-E81EAOD5DAE5. Uchwalony

 • LXXV_577_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXV nadzwyczajnej sesji w dniu 22 marca 2024 r.
  uchwala w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
  społecznej przez osoby objęte Rządowym Programem "Posiłek w szkole i w domu" 2024-2028
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Maj ewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy
  Głosy „wstrzymujące się”
  „przeciw" „wstrzymujący w głosowaniu
  12
  12
  n CZĄCY RADY
  mgr Małgorzata Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-03-24 14:13
 • Czas udostępnienia: 28-03-24 14:13

Historia zmian

10133 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/577/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:14:44 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10132 Modyfikacja Uchwała nr LXXV/577/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:14:40 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Kategoria
 4. Data modyfikacji
10131 Dodanie Uchwała nr LXXV/577/2024 z dnia 22 marca 2024 roku z 28-03-2024 14:13:32 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Stan
 4. Kategoria
 5. Data utworzenia
 6. Autor
 7. Data modyfikacji
 8. Autor modyfikacji
 9. Data opublikowania
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2