Uchwała nr LXXVI/580/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń.

 • LXXVI_580_2024.pdf
  UCHWAŁA NR 1.xxv1/580,'2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru
  podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na
  terenie gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I i art. 41 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie
  gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
  1984 r. opodatku rolnym (tj. DZ. U. z 2020 r. POZ. 333 oraz z 2023 r. POZ. 1450) , art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) , art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
  30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz U. z 2019 r. poz. 888) oraz art. 47 S 4a ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz 2383) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  S 1. Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/308/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
  zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń, poprzez zmianę treści S l, który otrzymuje brzmienie:
  I. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku Od nieruchomości Od osób fizycznych
  w drodze inkasa.
  2. Inkaso podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości powierza się:
  I ) Krzysztof Szwed - sołectwo Borawe,
  2) Wiesława Milewska — sołectwo Czarnowiec,
  3) Ireneusz Mierzejewski - sołectwo Daniszewo,
  4) Sylwia Drvżek - sołectwo Drwęcz,
  5) Paweł Rogoziński - sołectwo Dzbenin,
  6) Andrzej Piątkowski - sołectwo Goworki,
  7) Krzysztof Drabot - sołectwo Kamianka,
  8) Wojciech Żerański - sołectwo Korczaki,
  9) Andrzej Gierwatowski - sołectwo Laskowiec,
  I O) Jolanta Gąska - sołectwo Ławy
  I l) Tomasz Chrzanowski - sołectwo Nowa Wieś Wschodnia,
  12) Aneta Dzbeńska - sołectwo Ołdaki,
  13) Adam Żarnowski - sołectwo Przytuły Nowe,
  14) Robert Rajkowski - sołectwo Przytuły Stare,
  15) Sławomir Mierzejewski - sołectwo Rozwory,
  16) Hubert Makowski - sołectwo Rzekuń,
  17) Elżbieta Chorqżewicz - sołectwo Susk Nowy,
  18) Marzenna Późniewska - sołectwo Susk Stary,
  19) Jerzy Konopka - sołectwo Teodorowo,
  20) Grzegorz Głażewski - sołectwo Tobolice,
  2 1) Zofia Mierzejewska - sołectwo Zabiele.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  ld: BIF420FC-73B7-4059-85CE-80537AC50027. Uchwalony
  Strona I

  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Mazowieckiego.
  BIF420Fc-73B74059-85CE-80S37AC50027. Uchwalony
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona 2

 • wyniki_glosowania_LXXVI_581_2024.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 22 kwietnia 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Korczaki gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 mlę
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  A ndrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  Głos
  „przeciw”
  13
  13
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się”
  PRZEW CZACY RAD',
  mgr algo rzata Żebrowska:

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-04-24 13:30
 • Czas udostępnienia: 25-04-24 13:30

Historia zmian

12039 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/580/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:40:05 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12038 Dodanie Uchwała nr LXXVI/580/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:40:02 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2