Uchwała nr LXXVI/581/2024  Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Korczaki gm. Rzekuń.

 • LXXVI_581_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXVI/581/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Korczaki gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z
  2023 r. poz. 40 zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 63/5 0 pow. 0,1255 ha, położonej
  w obrębie Korczaki gm. Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OSIO/0001483V5.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnic a Rady Gm iny
  Małgorzata Żebrowska
  ld: A 19050BA-AFOF-4514-9836-FA3B903Al B78. Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Właściciel nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/5 0 pow. 0, 1255 ha, położonej w obrębie
  Korczaki gm. Rzekuń pismem z dnia 10.04.2024 r. zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń o
  nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działki.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
  A 190SOBA-AFOF-4514-9836-FA3B903AlB78. Uchwalony
  Strona I

 • wyniki_glosowania_LXXVI_581_2024.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 22 kwietnia 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Korczaki gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 mlę
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  A ndrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  Głos
  „przeciw”
  13
  13
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się”
  PRZEW CZACY RAD',
  mgr algo rzata Żebrowska:

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-04-24 13:40
 • Czas udostępnienia: 25-04-24 13:40

Historia zmian

12045 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/581/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:47:06 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12044 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/581/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:47:04 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12041 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/581/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:45:09 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12040 Dodanie Uchwała nr LXXVI/581/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:45:08 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2