Uchwała nr LXXVI/582/2024  Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla części działek nr: 163,182,183,393 położonych w obrębie Zabiele gm. Rzekuń.

 • LXXVI_582_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXVI/582/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla
  części działek nr: 163, 182, 183, 393 położonych w obrębie Zabiele gm. Rzekuń
  Na podstawie aft. 37ec ust. l, aft. 37ed ust. 10 i art. 37 ee ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwala co
  następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego
  obejmującego obszar inwestycji głównej w granicach części działek nr: 163, 182, 183, 393 położonych
  w obrșbie Zabiele gm. Rzekuń oraz obszar inwestycji uzupełniającej.
  S 2. Do negocjacji, o których mowa w art. 37ec ust. 2 pkt I ustawy, w zakresie treści projektu umowy
  urbanistycznej oraz projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego zgodnie z treścią art. 37ee ustawy
  wyznacza się osotĘ pełniącą funkcję przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 443242Dl Uchwalony
  ic Rady Gminy
  przewozž„sZe
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  Obręb Zabiele
  gm. Rzekuń
  Załącznik nr 1 do uchwały
  Nr LXXVI/582/2024
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 22.04.2024 r.
  PRZEWO CZACY RADY
  mgr Małgorzata Żebrowska
  ld: 443242Dl-839A.4C07.BFA6-28E69120CD4A. Uchwalony
  Granice obszaru
  objętego
  zintegrowanym
  planem
  inw estycyjny m
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla obszaru
  części działek nr: 163, 182, 183, 393 położonych w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń. Tereny będące
  przedmiotem opracowania, objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przyjętym
  Uchwałą Nr IV/ 19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
  Obszar objęty opracowaniem zintegrowanego planu inwestycyjnego w studium uwarunkowań i
  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń przeznaczony jest pod tereny rolnicze.
  Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego we wskazanych granicach pozwoli na
  odblokowanie terenów pod tereny produkcji odnawialnych źródeł energii (farmy fotowoltaicznej
  o mocy do I MW oraz urządzeń i obiektów do magazynowania wytworzonej energii), a także przyczyni się
  do dalszego rozwoju Gminy Rzekuń. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  ld: 443242D1-839A-4C07-BFA6-28E69120CD4A. Uehwalony
  Stmna I

 • wyniki_glosowania_LXXVI_582_2024.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 22 kwietnia 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu
  inwestycyjnego dla części działek nr: położonych w obrębie Zabiele gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Glosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  „przeciw" „wstrzymujący w głosowaniu
  Się”
  13
  13
  0
  PRZEWO czĄCYRÂD\
  mgr cugorzata Ż-ebmwskč.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-04-24 13:45
 • Czas udostępnienia: 25-04-24 13:45

Historia zmian

12043 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/582/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:46:55 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12042 Dodanie Uchwała nr LXXVI/582/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:46:54 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2