Uchwała nr LXXVI/583/2024  Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń.

 • LXXVI_583_2024.pdf
  UCHWAŁA NR 1„xxvvs83f2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  z 2023 r., POZ. 40 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
  administracyjnego (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  mieszkanki sołectwa Dzbenin na działalność Wójta
  S l. po rozpatrzeniu skargi pani
  Gminy Rzekuń dot. realizacji inwestycji, Rada Gminy Rzekuń, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
  Skarg Wniosków i Petycji, uznaje skargę za bezzasadną.
  S 2. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
  S 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Rzekuń do poinformowania wnoszącego skargę
  0 sposobie jej rozpatrzenia.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodn• Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: 2F20940E-DB3C4039-BAOF-FFC7F8C07 IA4. Uchwalony

  Załącznik do uchwały Nr LXXVI/583/2024
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  Uzasadnienie
  W dniu 2 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego, do
  którego wpłynęła skarga, którą p. Wojewoda zakwalifikował jako skargę na działalność Wójta Gminy
  Rzekuń i została ona przekazana do Rady Gminy Rzekuń.
  W dniu 5 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo Ministerstwa Spraw
  Wewnętrznych i Administracji, do którego wpłynęła skarga, którą Ministerstwo zakwalifikowało jako
  skargę na działalność Wójta Gminy Rzekuń i została ona przekazana do Rady Gminy Rzekuń. Treść skargi
  jest tożsama ze skargą przekazaną przez p. Wojewodę.
  W dniu I I kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Warszawie, do której również wpłynęła skarga, którą Regionalna Izba Obrachunkowa
  w Warszawie zakwalifikowała jako skargę na działalność Wójta Gminy Rzekuń
  i została ona przekazana do Rady Gminy Rzekuń. Treść skargi jest tożsama ze skargą przekazaną przez p.
  Wojewodę i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U
  z 2023 r. poz. 775 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności
  wójta jest rada gminy. Rada gminy wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały.
  W związku z faktem, iż skargi są tożsame co do przedmiotu i treści zostaną rozpatrzone jako jedna
  a odpowiedź powinna zostać wysłana zgodnie z zawartymi w pismach dyspozycjami.
  Komisja Skarg, Wniosków i petycji oraz Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 r.
  rozpatrywała zasadność wniesionej skargi.
  Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Skarbnika Gminy, pracowników Referatu Inwestycji oraz
  Referatu Gospodarki przestrzennej i Komunalnej w toku swoich działań Komisja Skarg, Wniosków i petycji
  oraz Komisja Rewizyjna ustaliły, następujący stan faktyczny:
  Odnosząc się do stwierdzeń zawartych w skardze, większość terenów w msc. Dzbenin została
  przeznaczona na tereny mieszkalne, praktycznie większość sąsiadujących ze sobą działek jest przeznaczona
  pod zabudowę oddzielając się jedynie ciągami komunikacyjnymi. Z powyższym można zapoznać się
  w załączniku do Uchwały Nr IV/ 19/2006 Rady Gminy Rzekuń zdnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń. Normalnym zjawiskiem tego typu
  koncepcji zagospodarowania jest fakt, że w tej miejscowości będzie przybywało kolejnych budynków
  w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej. Inicjatywą składającej skargę jest zahamowanie
  takiego rozwoju, natomiast Gmina Rzekuń popiera rozwój gospodarczy, rozwój budownictwa, rozwój sieci
  wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Istotny w sprawie jest argument, Że firma Kurp Grupa Sp. z o.o. działała na podstawie
  pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Ostrołęckiego, w tamtym postępowaniu strony miały
  odpowiedni czas, w którym mogły zgłaszać skargi i sprzeciwy dotyczące swojego niezadowolenia
  w sprawie budowanych obiektów. Wójt Gminy Rzekuń słusznie nie dopatrywał się podstaw aby
  kwestionować w jakikolwiek sposób rezultat prawomocnych postępowań dotyczących uzyskiwania
  pozwolenia na budowę, ponieważ nie dotyczyło to jego kompetencji rzeczowych. Poczynione przez Gminę
  inwestycje dotyczące przyłączenia budynków do sieci były racjonalne ze względu na to, że inwestycja
  zapewniła dostęp do mediów aż czternastu budynkom mieszkalnym, także była racjonalna również pod
  względem ekonomicznym. Stosunki własnościowe nie są istotne dla Gminy przy realizacji obowiązków
  wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przy
  pracach
  ziemnych
  jednym
  z procesów technologicznych wykonywania prac jest odtworzenie bądź utwardzenie nawierzchni gruntów
  po zakończonych pracach. Dlatego bezzasadnie. składaiąca skargę traktuje te roboty jako wykonywanie
  drogi. Jeżeli składająca skargę
  zauważyła problem ze zbierającą się wodą na
  nieruchomości w miejscu jej zamieszkania to należy jedynie zauważyć, że w jej największym interesie jest
  wykonanie drogi i odwodnienia, co Gmina Rzekuń proceduje za pomocą specustawy ZRID. Właściwe
  'd: 2F20940E-DB3C-4039-BAOF-FFC7F8C07 IA4. Uchwalony

  wvVnnanie drogi i studzienek stanowczo przyczyni się do poprawy tego stanu. Dlatego skarga
  nie powinna utrudniać realizacji tej inwestycji ponieważ leży ona również w jej interesie. Rada
  G „u sprawdza informacje o realizacji inwestycji oraz uchwala wysokość środków jaką na nie udziela
  i nie widzi żadnych nieprawidłowości w działaniach organu wykonawczego.
  Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Komisje uznały, że skarga w całości jest bezzasadna.
  Jednocześnie, w myśl art. 238 S I k.p.a. poucza się, że zgodnie z art. 239 S I k.p.a. w przypadku gdy skarga,
  w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na
  skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności — organ właściwy do jej rozpatrzenia
  może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy — bez
  zawiadamiania Skarżącego.
  PRZ O czĄcy RADY
  mgr algorzaîa Žebmwslca
  ld: 2F20940E.DB3c.4039-BAOF-FFC7F8C071 A4. uchwalony
  Strona 2

 • wyniki_glosowania_LXXVI_583_2024.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 22 kwietnia 2024 r.
  uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  Głos
  „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy
  Głosy „wstrzymujące się”
  13
  12
  x
  PRZFwn czĄcy
  mgr Maigcezata Żebrowskt.

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-04-24 13:47
 • Czas udostępnienia: 25-04-24 13:47

Historia zmian

12051 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/583/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 14:00:15 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12050 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/583/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 14:00:13 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12049 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/583/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:58:33 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
12048 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/583/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:58:33 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
12047 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/583/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:58:00 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12046 Dodanie Uchwała nr LXXVI/583/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:57:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2