Uchwała nr LXXVII/584/2024  Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 kwietnia 2024 roku zmieniają ca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu.

 • LXXVII_584_2024.pdf
  UCHWALA NR LXXVII,'S84n024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 29 kwietnia 2024 r.
  zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z póżn- zm.) oraz art. II ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.
  z 2022 poz. 2393), Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu stanowiącym załącznik do Uchwały
  Nr 1>030/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece
  Publicznej w Rzekuniu, w S 3 pkt 3,w miejsce dotychczasowego zapisu, otrzymuje brzmienie:
  „3. Biblioteka może podejmować różnorodne fonny pracy w dziedzinie popularyzacji oświaty,
  kultury
  i sztuki, rekreacji i turystyki w tym wystawy, kiermasze, konkursy, działania promocyjne i reklamowe,
  wynikające z potrzeb społeczeństwa.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  OB6ACE5A-BE7C4EEA.8D2B.C670846947BE. Uchwalony
  Przewodn i
  y Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu korzystała w latach ubiegłych ze środków finansowych
  w ramach przyznawanych pakietów promocji Województwa Mazowieckiego i marki Mazowsze .
  Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwalą nr 131/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. wprowadził zasady
  przyznawania pakietów promocji Województwa Mazowieckiego i marki Mazowsze w ramach
  przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, określające sposoby składania i wyboru ofert promocyjnych
  realizowanych przez podmioty zewnętrzne. W/w zbiór zasad określił literalnie potrzebę posiadania zapisu
  statutowego o możliwości prowadzenia działań promocyjnych i / lub reklamowych w ramach realizowanych
  form pracy określonych w statucie.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu podejmuje różnorodne formy pracy wynikające z potrzeb
  społeczeństwa w dziedzinie popularyzacji kultury i sztuki, rekreacji i turystyki a także oświaty. Ten bardzo
  szeroki zakres działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu podyktowany jest brakiem na terenie
  gminy Rzekuń innych placówek realizujących w swoich zadaniach statutowych wymienione powyżej
  dziedziny.
  'd: OB6ACE5A.BE7c-4EEA-8D2B-C670846947BE. Uchwalony
  Strona I

 • LXXVII_584_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 29 kwietnia 2024 r.
  uchwala zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  N azwisko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafa/ Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Na miotko
  J a ros law
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  „przeciw" „wstrzymujący w głosowaniu
  się”
  13
  13
  0
  PRZEWO czĄcy RADY
  mgr algorzata browska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 29-04-24 14:07
 • Czas udostępnienia: 06-05-24 14:07

Historia zmian

12131 Modyfikacja Uchwała nr LXXVII/584/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku z 06-05-2024 14:10:25 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12130 Dodanie Uchwała nr LXXVII/584/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku z 06-05-2024 14:10:24 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2